• Ngoại động từ

  Sắp xếp, sắp đặt
  Ordonner sa maison
  sắp xếp nhà cửa
  ordonner un festin
  sắp đặt bữa tiệc
  Chỉ thị, ra lệnh
  Ordonner un repli stratégique
  ra lệnh rút quân chiến lược
  (y học) cho đơn
  Le médecin ordonne des antibiotiques
  thầy thuốc cho đơn thuốc kháng sinh
  (tôn giáo) phong chức
  Ordonner un prêtre
  phong chức một linh mục
  (toán học) sắp
  Ordonner un polynôme
  sắp một đa thức
  Phản nghĩa Déranger, dérégler, embrouiller.

  Nội động từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) định đoạt
  Ordonner des prisonniers de guerre
  định đoạt về tù binh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X