• Tính từ

  Hoàn hảo, hoàn toàn
  Bonheur parfait
  hạnh phúc hoàn toàn
  Nombre parfait
  (toán học) số hoàn toàn
  Tuyệt vời, tuyệt trần
  Beauté parfaite
  nhan sắc tuyệt vời
  Un parfait imbécile
  (nghĩa xấu) một đứa ngu xuẩn tuyệt trần
  vaisseau parfait
  (thực vật học) mạch thông
  Phản nghĩa Imparfait, laid, mauvais; médiocre, moyen, Approximatif, partiel, relatif.
  Danh từ giống đực
  Sự hoàn hảo, sự hoàn thiện
  (ngôn ngữ học) thời hoàn thành
  Kem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X