• Danh từ giống cái

  Sự chiếm lại
  La reprise d'une ville
  sự chiếm lại một thành phố
  Sự lấy lại
  Droit de reprise
  quyền lấy lại nhà
  Sự lại tiếp tục, sự phục hồi; sự trở lại
  Reprise d'une activité
  sự lại tiếp tục một hoạt động
  la reprise d'une mode
  sự phục hồi một mốt
  Sự diễn lại (vở kịch); sự trình bày lại (một điệu hát)
  (thể dục thể thao) hiệp
  (âm nhạc) phần trở lại
  (xây dựng) sự sửa lại, sự xây lại
  Sự mạng (quần áo...)
  (cơ học) sự tăng nhanh tốc độ
  Đồ đạc mua lại (của chủ nhà cũ); tiền mua đồ đạc cũ (của chủ nhà cũ)
  à plusieurs reprises
  nhiều lần liên tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X