• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cobble , ashlar stone

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ashlar

  Giải thích VN: 1. đá lấy từ các mỏ đá 2. Đá đã được cắt đánh [[bóng. ]]

  Giải thích EN: 1. stones as they come from a quarry.stones as they come from a quarry.2. stones that are cut and dressed.stones that are cut and dressed.

  coarse rock
  displacer
  fence stone
  freestone
  hearting
  paving (stone) block
  paving block
  quarry-stone
  rip-rap
  rock fill
  rubble
  rubble backing
  rubble-stone
  stone block

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X