• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  impulse response
  bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn
  finite impulse response filter
  hệ đáp ứng xung hữu hạn
  finite impulse response (FIR)
  hệ đáp ứng xung hữu hạn
  FIR (finiteimpulse response)
  sự đáp ứng xung hữu hạn
  finite impulse response (FIR)
  sự đáp ứng xung hữu hạn
  FIR (finiteimpulse response)
  sự đáp ứng xung hạn
  IIR (infiniteimpulse response)
  sự đáp ứng xung hạn
  infinite impulse response (IIR)
  đáp ứng xung hữu hạn
  Finite Impulse Response (FIR)
  đáp ứng xung nhiệt
  Thermal Impulse Response (TIR)
  đáp ứng xung tức thời
  Immediate Impulse Response (IIR)
  đáp ứng xung hạn
  Infinite Impulse Response (IIR)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X