• Thông dụng

  Danh từ

  Board
  bảng yết thị
  a notice-board
  yết lên bảng
  to put up on the notice-board
  bảng tin
  a newsboard
  Blackboard
  xoá bảng
  to sponge a blackboard
  gọi lên bảng
  to call to the blackboard
  List, roll, table
  bảng danh sách
  a name list
  bảng cửu chương
  a multiplication table
  bảng mục lục
  a table of contents
  bảng lương
  a payroll
  bảng gia đình vẻ vang
  roll of families with a member in the army
  Pound
  Pound sterling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X