• Thông dụng

  Động từ.
  to increase; to add.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  incremental

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  senile

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backing
  beam
  body
  brace
  bracket
  carcase
  carrier
  casing
  cost
  frame
  framed
  framework
  girder
  holder
  jack
  lens mount
  mount
  mounting
  price
  quotation
  rack

  Giải thích VN: Một loại bất kỳ trong rất nhiều các loại khung kim loại hoặc khung gỗ; việc sử dụng cụ thể gồm cả: hàng rào kim loại dùng để chặn rác lan theo đường nước khỏi dòng [[nước. ]]

  Giải thích EN: Any of numerous types of metal or wooden frameworks; specific uses include: a meshed metal barrier used to stop waterborne garbage from entering a waterway.

  rate
  scaffolding
  shelf
  shelving
  skeleton
  stand
  substrate
  support
  tariff
  valuation
  worth
  bruise
  chap
  pound
  engaged
  false heartwood
  fictitious
  imitate
  mock
  spurious
  FALSE

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cost
  frame
  market
  price
  rack
  rate
  scantling
  shelf
  stillage
  valuation
  bogus
  counterfeit
  dummy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X