• Thông dụng

  Danh từ
  Nest of forked twigs (cho tằm làm kén)

  Động từ

  To cast, to fan out like a net, to surround like a net
  bủa lưới đánh
  to cast a fishing net
  người bủa đi tìm
  people fanned out like a net in a search
  đạn pháo tạo thành một lưới lửa bủa vây địch
  a net of bullets and rockets was cast round enemy planes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X