• Thông dụng

  Hard to eat.
  Cơm khô khó nuốt
  Dry rice is hard to eat.
  (thông tục) Hard to do.
  Bài thi sinh vật khó nuốt lắm
  The biology paperis very hard to do, the biology paper is stinker.
  Bài toán khó nuốt
  A hard mathematics problem, a mathematics problem with is a hard nut to crack.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X