• Thông dụng

  Tính từ.

  Lucky; fortunate.
  ta đến thật may
  How luck she cones!

  Động từ.

  To sew; to stitch.
  máy may
  sewing-machine.
  may tay
  hand-sewn.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  stitch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apparatus
  device
  engine
  facility
  installation
  instrument
  machine
  mechanical
  mechanism
  motor
  plant
  set
  unit
  cloud

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X