• Donner du philtre; charmer; enchanter; ensorceler
    Ba đội gạo lên chùa một yếm thắm bỏ bùa cho ca dao
    trois jeunes filles portent du riz à la pagode, celle qui a le couvre-sein tout rouge ensorcelle le bonze

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X