• (thân mật) en paga…e, en désordre; délaissé; à l'abandon
  Nhà ba vạ
  maison en paga…e
  En très mauvais état
  Đồ đạc ba vạ
  meubles en très mauvais état

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X