• Aigre; acide
  Quả chua
  fruit aigre
  Chanh thì chua
  le citron est acide
  (nghĩa bóng) mordant; ironique
  Lời nói chua
  paroles mordantes
  Annoter; accompagner d'annotations
  chua đi
  acescent
  Rượu vang chua đi
  ��vin acescent
  chua như giấm
  aigre comme du vinaigre
  trở chua
  s'aigrir ; surir
  hơi chua
  sur (adjectif)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X