• Salé
  Nước mặn
  eau salée
  Trop salé
  Món ăn mặn
  mets trop salé
  Profond
  Chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng nguyễn Du
  plus leurs sentiments étaient profonds, plus leur tendresse était chaleureuse
  mằn mặn
  (redoublement; sens atténué) légèrement salé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X