• (khoa đo lường; từ cũ, nghĩa cũ) như thưng
  (âm nhạc) dièse.
  Đô thăng
  do dièse.
  (từ cũ, nghĩa cũ) promouvoir ; élever (au grade supérieur).
  Ông ta vừa được thăng tri huyện
  il vient d'être promu chef de district.
  Cesser d'entrer en transe (en parlant d'un médium)
  thăng quan tiến chức
  (từ cũ, nghĩa cũ) avancer en grade (en parlant des mandarins).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X