• Temps ; ère.
  Thời đại Hồ Chí Minh
  au temps de Ho Chi Minh ;
  Thời đại tự do
  l'ère de la liberté ;
  Thời đại nguyên tử
  l'ère atomique.
  Âge.
  Thời đại đồ sắt
  l'âge du fer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X