• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">['t&#8747;&#230;ps]
  +
  =====/'''<font color="red">['t&#8747;&#230;ptə(r)]
  </font>'''/=====
  </font>'''/=====
  Dòng 19: Dòng 19:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====chương (sách)=====
  +
  =====chương (sách)=====
  =====đề tài=====
  =====đề tài=====
  Dòng 49: Dòng 49:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=chapter chapter] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=chapter chapter] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=chapter chapter] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=chapter chapter] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  02:05, ngày 4 tháng 12 năm 2008

  =====/['t∫æptə(r)] /=====

  Thông dụng

  Danh từ

  Chương (sách)
  Đề tài, vấn đề
  (tôn giáo) tăng hội

  Cấu trúc từ

  chapter of accidents

  Xem accident

  to the end of the chapter
  đến cùng; mãi mãi
  to cite (give, have) chapter and verse
  nói có sách, mách có chứng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chương (sách)
  đề tài

  Kỹ thuật chung

  vấn đề

  Oxford

  N.
  A main division of a book.
  A period of time (in aperson's life, a nation's history, etc.).
  A series orsequence (a chapter of misfortunes).
  A the canons of acathedral or other religious community or knightly order. b ameeting of these.
  An Act of Parliament numbered as part of asession's proceedings.
  US a local branch of a society.
  US theplace where a college fraternity or sorority meets. [ME f. OFchapitre f. L capitulum dimin. of caput -itis head]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X