• (Khác biệt giữa các bản)
  ((hàng hải) kéo (neo) lên bằng ròng rọc; bẩy lên bằng đòn bẩy)
  (Hình thái từ)
  Dòng 39: Dòng 39:
  ===Hình thái từ===
  ===Hình thái từ===
  * V-ing: [[purchasing]]
  * V-ing: [[purchasing]]
   +
  *V-ed: [[purchased]]
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==

  09:28, ngày 4 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mua, tậu; vật mua được, vật tậu được
  Thu hoạch hằng năm, hoa lợi hằng năm, lợi tức hằng năm (của đất đai...)
  the land is sold at 20 year's purchase
  miếng đất được bán đi với giá bằng hai mươi năm hoa lợi
  his life is not worth a day's purchase
  (nghĩa bóng) anh ta chẳng chắc đã sống thêm được một ngày
  (pháp lý) sự tậu được (chứ không phải do hưởng thừa kế)
  Điểm tựa, chỗ dựa, chỗ bám
  Lực bẩy, lực đòn bẩy
  (hàng hải) dụng cụ để kéo lên, dụng cụ bẩy lên; đòn bẩy; dây chão; ròng rọc, palăng

  Ngoại động từ

  Mua, sắm, tậu
  Trả giá cho (giành được, thực hiện được bằng sự hy sinh, bằng lao động gian khổ...)
  to purchase freedom with one's blood
  giành được tự do bằng xương máu
  (pháp lý) tậu được (chứ không phải được hưởng thừa kế)
  (hàng hải) kéo (neo) lên bằng ròng rọc; bẩy lên bằng đòn bẩy

  Hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự mưa

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sự mua
  vật mua được

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bàn nâng
  đòn bẩy
  lợi tức (hàng năm của đất đai)
  lợi tức hàng năm
  hệ ròng rọc
  máy nâng
  mua
  palăng nâng
  purchase tackle
  pălăng nâng
  palăng tời
  sự thu hoạch
  thang máy
  thuần túy
  tời
  trục nâng

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự mua
  sự mua sắm
  sự thu mua
  thu mua

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Buy, acquire, procure, obtain, get, secure, pay for: Herecently purchased a new personal computer and cannot get it towork. Not long ago, a shilling purchased a loaf of bread. 2 win,gain, achieve, realize, attain, obtain: His liberty waspurchased by the betrayal of his colleagues.
  N.
  Acquisition, acquiring, buying, purchasing, obtaining,securing, procurement: The purchase of books for the universitylibrary is the responsibility of Monica Turnbull. 4 buy,acquisition: Tom returned from the shop carrying his purchases.5 grip, hold, support, toe-hold, foothold, grasp; leverage,position, advantage, edge: The climber was having troublegetting a good purchase on the icy ledge.

  Oxford

  V. & n.

  V.tr.
  Acquire by payment; buy.
  Obtain orachieve at some cost.
  Naut. haul up (an anchor etc.) by meansof a pulley, lever, etc.
  N.
  The act or an instance ofbuying.
  Something bought.
  Law the acquisition of propertyby one's personal action and not by inheritance.
  A a firmhold on a thing to move it or to prevent it from slipping;leverage. b a device or tackle for moving heavy objects.
  Theannual rent or return from land.
  Purchasable adj. purchaser n. [ME f. AFpurchacer, OF pourchacier seek to obtain (as PUR-, CHASE(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X