• (đổi hướng từ Atomizing)
  /´ætə¸maiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác atomise

  Ngoại động từ

  Nguyên tử hoá
  Tán nhỏ
  Phun

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  sự tán nhuyễn

  Kỹ thuật chung

  làm thành nguyên tử
  làm tơi
  phun
  phun mù
  phun sương

  Giải thích VN: Phun chất lỏng thành các hạt nhỏ.

  tán nhỏ

  Kinh tế

  tán nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X