• Hóa học & vật liệu

  hydro hóa bằng xúc tác

  Giải thích EN: Hydrogenation using catalysts, such as nickel or palladium. Giải thích VN: Hydro hóa bằng xúc tác chẳng hạn như niken hay palladium.

  sự hiđro hóa xúc tác

  Kinh tế

  sự hidro hóa có xúc tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X