• /ˈ'kɔmjunist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cộng sản

  Tính từ + Cách viết khác : ( .communistic)

  ,k˜mju'nistik
  cộng sản
  Communist party
  đảng cộng sản


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X