• Kỹ thuật chung

    thông tin điều khiển

    Giải thích EN: Any information that affects the choice of an appropriate control strategy. Giải thích VN: Những thông tin ảnh hưởng tới sự lựa chọn của phương hướng điều khiển thích hợp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X