• /'krækl/

  Thông dụng

  Danh từ ( (cũng) .crackling)

  Tiếng tanh tách, tiếng răng rắc, tiếng lốp bốp
  Da rạn (đồ sứ); đồ sứ da rạn ( (cũng) crackle china)

  Nội động từ

  Kêu tanh tách, kêu răng rắc, kêu lốp bốp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  men rạn

  Y học

  tiếng răng rắc, tiếng lép bép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  crepitate , splutter , sputter , break , crackling , crinkle , decrepitate.--n. crepitation , noise , snap , sound , sparkle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X