• (đổi hướng từ Defocused)
  /di´foukəs/

  Thông dụng

  Động từ

  Đặt cách tiêu điểm; ra khỏi tiêu điểm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm lệch tiêu

  Giải thích EN: To cause a beam of light or other form of electromagnetic radiation to shift from an accurate focus when it reaches the target surface. Giải thích VN: Làm cho một tia sáng hay các dạng tia bức xạ điện từ khác lệch khỏi tiêu điểm chuẩn khi nó tiến đến mặt phẳng tới.

  lệch tiêu
  phân kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X