• /i'lektroumæg'netik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điện từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện từ

  Kỹ thuật chung

  điện từ
  circulating electromagnetic wave
  sóng điện từ tuần hoàn
  coherent electromagnetic energy
  năng lượng điện từ nhất quán
  control of electromagnetic radiation
  điều khiển bức xạ điện từ
  electromagnetic actions
  tác động điện từ
  electromagnetic amplifying lens
  thấu kính khuếch đại điện từ
  Electromagnetic Analysis (EMA)
  phân tích điện từ
  electromagnetic anomaly
  dị thường điện từ
  electromagnetic brake
  hãm điện từ trường
  electromagnetic brake
  phanh điện từ
  electromagnetic braking
  cách hãm điện từ
  electromagnetic braking
  hãm điện từ
  electromagnetic calorimeter
  nhiệt lượng kế điện từ
  electromagnetic cathode-ray tube
  ống tia catot điện từ
  electromagnetic chuck
  mâm cặp điện từ
  electromagnetic clutch
  bộ ly hợp điện từ
  electromagnetic clutch
  khớp li hợp điện từ
  electromagnetic compatibility (EMC)
  tính tương hợp điện từ
  Electromagnetic Compatibility (EMC)
  tương thích điện từ
  electromagnetic compatibility-EMC
  tính tương hợp điện từ
  electromagnetic complex
  phức hợp điện từ
  electromagnetic compressor
  máy nén điện từ
  electromagnetic compressor
  máy nén kiểu điện tử
  electromagnetic constant
  hằng số điện từ
  electromagnetic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electromagnetic counter
  máy đếm điện từ
  electromagnetic counter
  máy đếm điện tử
  electromagnetic coupling
  khớp điện tử
  electromagnetic coupling
  ghép điện từ
  electromagnetic coupling
  ghép điện tử
  electromagnetic coupling
  sự ghép điện từ
  electromagnetic current
  dòng điện từ
  electromagnetic current
  dòng điện tử
  electromagnetic damping
  cản dịu điện từ
  electromagnetic damping
  làm tắt dần điện từ
  electromagnetic damping
  sự tắt dần điện từ
  electromagnetic deflection
  làm lệch điện từ
  electromagnetic deflection
  sự lái tia điện từ
  electromagnetic deflection
  sự làm lệch điện từ
  electromagnetic delay line
  đường trễ điện từ
  electromagnetic disturbance
  nhiễu loạn điện từ
  Electromagnetic Emissions (EME)
  phát xạ điện từ
  electromagnetic energy
  năng lượng điện từ
  electromagnetic environment
  môi trường điện từ
  electromagnetic environment
  môi trường từ điện tử
  electromagnetic field
  trường điện tử
  Electromagnetic Field (EMF)
  điện từ trường
  Electromagnetic Field (EMF)
  trường điện từ
  electromagnetic field effect
  hiệu ứng điện từ trường
  electromagnetic field equations
  phương trình trường điện từ
  electromagnetic field tensor
  tenxơ trường điện từ
  electromagnetic flow
  lưu lượng kế điện từ
  electromagnetic flowmeter
  lưu lượng kế điện từ
  electromagnetic focusing
  điều tiêu điện từ
  electromagnetic focusing
  sự điều tiêu điện từ
  electromagnetic force
  lực điện từ
  electromagnetic gas valve
  van điện từ xả khí
  electromagnetic gear box
  hộp số điện từ trường
  electromagnetic horn
  loa điện từ
  electromagnetic ignition
  sự đánh lửa điện từ
  electromagnetic induction
  sự cảm ứng điện từ
  electromagnetic inertia
  quán tính điện từ
  Electromagnetic Intelligence (ELINT)
  trí tuệ điện từ
  electromagnetic interaction
  tương tác điện từ
  electromagnetic interface
  giao thoa điện từ
  electromagnetic interference
  nhiễu cảm ứng điện từ
  electromagnetic interference
  sự nhiễu động điện từ
  Electromagnetic Interference (EMI)
  can nhiễu điện từ
  electromagnetic interference (EMI)
  sự giao thoa điện từ
  electromagnetic isolation
  sự cách ly điện từ
  electromagnetic lateral guidance system
  hệ thống dẫn hướng ngang điện từ
  electromagnetic lens
  thấu kính điện từ
  electromagnetic levitation
  sự nâng bằng điện từ
  electromagnetic logging
  sổ ghi chép dòng điện từ
  electromagnetic loudspeaker
  loa điện từ
  electromagnetic machine
  máy điện từ
  electromagnetic mass
  khối lượng điện từ
  electromagnetic meter
  máy đếm điện từ
  electromagnetic meter
  máy đo (kiểu) điện từ
  electromagnetic method
  phương pháp điện từ
  electromagnetic microphone
  micrô điện từ
  electromagnetic mirror
  gương điện từ
  electromagnetic moment
  mômen điện từ
  electromagnetic noise
  nhiễu điện từ
  electromagnetic oscillation
  sự dao động điện từ
  electromagnetic oscillograph
  dao động ký điện từ
  electromagnetic pick-up
  đầu đọc điện từ
  electromagnetic potential
  thế điện từ
  electromagnetic properties
  tính chất điện từ
  electromagnetic propulsion
  lực đẩy điện từ
  electromagnetic propulsion
  sức đẩy điện từ
  electromagnetic prospecting
  khảo sát điện từ
  electromagnetic prospecting
  thăm dò điện từ
  electromagnetic pump
  bơm điện từ
  electromagnetic radiation
  bức xạ điện từ
  electromagnetic rail brake
  hãm từ ray điện từ trường
  electromagnetic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện từ
  electromagnetic relay
  rờ le điện từ
  electromagnetic relay
  rơle điện từ
  electromagnetic resonator
  bộ cộng hưởng điện từ
  electromagnetic scattering
  sự tán xạ điện từ
  electromagnetic screen
  màn chắn điện từ
  electromagnetic screen
  màn điện từ
  electromagnetic screen
  màn hình điện từ
  electromagnetic screening
  chắn điện từ
  electromagnetic screening
  màn điện từ
  electromagnetic seismometer
  địa chấn điện từ
  electromagnetic shielding
  chắn điện từ
  electromagnetic shock wave
  sóng va đập điện từ
  electromagnetic shock wave
  sóng xung điện từ
  electromagnetic source
  nguồn điện từ
  electromagnetic spectrum
  phổ điện từ
  Electromagnetic Spectrum (EMS)
  phổ điện từ
  electromagnetic surveying
  khảo sát điện từ
  electromagnetic surveying
  thăm dò điện từ
  electromagnetic susceptibility
  độ cảm điện từ
  electromagnetic swarf separator
  máy phân ly phoi điện từ
  electromagnetic system of units
  hệ đơn vị điện từ
  electromagnetic system of units
  hệ thống đơn vị điện từ
  electromagnetic tachometer
  tốc kế vòng điện tử
  electromagnetic test
  sự thí nghiệm điện từ
  electromagnetic theory of light
  lý thuyết điện từ về ánh sáng
  electromagnetic torque
  mômen điện từ
  electromagnetic track brake
  hãm điện từ
  electromagnetic tuning
  sự điều hưởng điện từ
  electromagnetic type relay
  rơle (kiểu) điện từ
  electromagnetic unit
  đơn vị điện từ
  electromagnetic units
  đơn vị điện từ
  electromagnetic units
  hệ đơn vị điện từ
  electromagnetic vibrator
  máy rung điện từ
  electromagnetic wave
  sóng điện từ
  electromagnetic-interference filter
  bộ lọc nhiễu điện từ
  electromagnetic-interference filtering
  sự lọc nhiễu điện từ
  electromagnetic-wave equations
  phương trình sóng điện từ
  electromagnetic-wave filter
  bộ lọc sóng điện từ
  EMC (electromagneticcompatibility)
  tính tương thích điện tử
  EMI (electromagneticinterference)
  sự giao thoa điện từ
  EMI (electromagneticinterference)
  sự nhiễu điện từ
  Faraday's law of electromagnetic induction
  định luật cảm ứng điện từ
  Faraday's law of electromagnetic induction
  định luật Faraday về cảm ứng điện từ
  free electromagnetic field
  trường điện từ tự do
  frequency (electromagneticfrequency)
  tần số (điện từ)
  hybrid electromagnetic wave
  sóng điện từ lai
  law of electromagnetic induction
  định luật cảm ứng điện từ
  Maxwell's electromagnetic theory
  lý thuyết điện từ Maxwell
  numerical electromagnetic code
  mã điện từ bằng số
  passive electromagnetic radiations
  bức xạ điện từ thụ động
  polarized electromagnetic radiation
  bức xạ điện từ phân cực
  scattering of electromagnetic radiation
  tán xạ bức xạ điện từ
  transverse electromagnetic (TEM)
  điện từ ngang
  Transverse Electromagnetic (TEM)
  Sóng T, sóng điện từ nằm ngang
  transverse electromagnetic mode
  kiểu (dao động) điện từ ngang
  transverse electromagnetic wave
  sóng điện từ ngang
  điện tử
  circulating electromagnetic wave
  sóng điện từ tuần hoàn
  coherent electromagnetic energy
  năng lượng điện từ nhất quán
  control of electromagnetic radiation
  điều khiển bức xạ điện từ
  electromagnetic actions
  tác động điện từ
  electromagnetic amplifying lens
  thấu kính khuếch đại điện từ
  Electromagnetic Analysis (EMA)
  phân tích điện từ
  electromagnetic anomaly
  dị thường điện từ
  electromagnetic brake
  hãm điện từ trường
  electromagnetic brake
  phanh điện từ
  electromagnetic braking
  cách hãm điện từ
  electromagnetic braking
  hãm điện từ
  electromagnetic calorimeter
  nhiệt lượng kế điện từ
  electromagnetic cathode-ray tube
  ống tia catot điện từ
  electromagnetic chuck
  mâm cặp điện từ
  electromagnetic clutch
  bộ ly hợp điện từ
  electromagnetic clutch
  khớp li hợp điện từ
  electromagnetic compatibility (EMC)
  tính tương hợp điện từ
  Electromagnetic Compatibility (EMC)
  tương thích điện từ
  electromagnetic compatibility-EMC
  tính tương hợp điện từ
  electromagnetic complex
  phức hợp điện từ
  electromagnetic compressor
  máy nén điện từ
  electromagnetic compressor
  máy nén kiểu điện tử
  electromagnetic constant
  hằng số điện từ
  electromagnetic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electromagnetic counter
  máy đếm điện từ
  electromagnetic counter
  máy đếm điện tử
  electromagnetic coupling
  khớp điện tử
  electromagnetic coupling
  ghép điện từ
  electromagnetic coupling
  ghép điện tử
  electromagnetic coupling
  sự ghép điện từ
  electromagnetic current
  dòng điện từ
  electromagnetic current
  dòng điện tử
  electromagnetic damping
  cản dịu điện từ
  electromagnetic damping
  làm tắt dần điện từ
  electromagnetic damping
  sự tắt dần điện từ
  electromagnetic deflection
  làm lệch điện từ
  electromagnetic deflection
  sự lái tia điện từ
  electromagnetic deflection
  sự làm lệch điện từ
  electromagnetic delay line
  đường trễ điện từ
  electromagnetic disturbance
  nhiễu loạn điện từ
  Electromagnetic Emissions (EME)
  phát xạ điện từ
  electromagnetic energy
  năng lượng điện từ
  electromagnetic environment
  môi trường điện từ
  electromagnetic environment
  môi trường từ điện tử
  electromagnetic field
  trường điện tử
  Electromagnetic Field (EMF)
  điện từ trường
  Electromagnetic Field (EMF)
  trường điện từ
  electromagnetic field effect
  hiệu ứng điện từ trường
  electromagnetic field equations
  phương trình trường điện từ
  electromagnetic field tensor
  tenxơ trường điện từ
  electromagnetic flow
  lưu lượng kế điện từ
  electromagnetic flowmeter
  lưu lượng kế điện từ
  electromagnetic focusing
  điều tiêu điện từ
  electromagnetic focusing
  sự điều tiêu điện từ
  electromagnetic force
  lực điện từ
  electromagnetic gas valve
  van điện từ xả khí
  electromagnetic gear box
  hộp số điện từ trường
  electromagnetic horn
  loa điện từ
  electromagnetic ignition
  sự đánh lửa điện từ
  electromagnetic induction
  sự cảm ứng điện từ
  electromagnetic inertia
  quán tính điện từ
  Electromagnetic Intelligence (ELINT)
  trí tuệ điện từ
  electromagnetic interaction
  tương tác điện từ
  electromagnetic interface
  giao thoa điện từ
  electromagnetic interference
  nhiễu cảm ứng điện từ
  electromagnetic interference
  sự nhiễu động điện từ
  Electromagnetic Interference (EMI)
  can nhiễu điện từ
  electromagnetic interference (EMI)
  sự giao thoa điện từ
  electromagnetic isolation
  sự cách ly điện từ
  electromagnetic lateral guidance system
  hệ thống dẫn hướng ngang điện từ
  electromagnetic lens
  thấu kính điện từ
  electromagnetic levitation
  sự nâng bằng điện từ
  electromagnetic logging
  sổ ghi chép dòng điện từ
  electromagnetic loudspeaker
  loa điện từ
  electromagnetic machine
  máy điện từ
  electromagnetic mass
  khối lượng điện từ
  electromagnetic meter
  máy đếm điện từ
  electromagnetic meter
  máy đo (kiểu) điện từ
  electromagnetic method
  phương pháp điện từ
  electromagnetic microphone
  micrô điện từ
  electromagnetic mirror
  gương điện từ
  electromagnetic moment
  mômen điện từ
  electromagnetic noise
  nhiễu điện từ
  electromagnetic oscillation
  sự dao động điện từ
  electromagnetic oscillograph
  dao động ký điện từ
  electromagnetic pick-up
  đầu đọc điện từ
  electromagnetic potential
  thế điện từ
  electromagnetic properties
  tính chất điện từ
  electromagnetic propulsion
  lực đẩy điện từ
  electromagnetic propulsion
  sức đẩy điện từ
  electromagnetic prospecting
  khảo sát điện từ
  electromagnetic prospecting
  thăm dò điện từ
  electromagnetic pump
  bơm điện từ
  electromagnetic radiation
  bức xạ điện từ
  electromagnetic rail brake
  hãm từ ray điện từ trường
  electromagnetic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện từ
  electromagnetic relay
  rờ le điện từ
  electromagnetic relay
  rơle điện từ
  electromagnetic resonator
  bộ cộng hưởng điện từ
  electromagnetic scattering
  sự tán xạ điện từ
  electromagnetic screen
  màn chắn điện từ
  electromagnetic screen
  màn điện từ
  electromagnetic screen
  màn hình điện từ
  electromagnetic screening
  chắn điện từ
  electromagnetic screening
  màn điện từ
  electromagnetic seismometer
  địa chấn điện từ
  electromagnetic shielding
  chắn điện từ
  electromagnetic shock wave
  sóng va đập điện từ
  electromagnetic shock wave
  sóng xung điện từ
  electromagnetic source
  nguồn điện từ
  electromagnetic spectrum
  phổ điện từ
  Electromagnetic Spectrum (EMS)
  phổ điện từ
  electromagnetic surveying
  khảo sát điện từ
  electromagnetic surveying
  thăm dò điện từ
  electromagnetic susceptibility
  độ cảm điện từ
  electromagnetic swarf separator
  máy phân ly phoi điện từ
  electromagnetic system of units
  hệ đơn vị điện từ
  electromagnetic system of units
  hệ thống đơn vị điện từ
  electromagnetic tachometer
  tốc kế vòng điện tử
  electromagnetic test
  sự thí nghiệm điện từ
  electromagnetic theory of light
  lý thuyết điện từ về ánh sáng
  electromagnetic torque
  mômen điện từ
  electromagnetic track brake
  hãm điện từ
  electromagnetic tuning
  sự điều hưởng điện từ
  electromagnetic type relay
  rơle (kiểu) điện từ
  electromagnetic unit
  đơn vị điện từ
  electromagnetic units
  đơn vị điện từ
  electromagnetic units
  hệ đơn vị điện từ
  electromagnetic vibrator
  máy rung điện từ
  electromagnetic wave
  sóng điện từ
  electromagnetic-interference filter
  bộ lọc nhiễu điện từ
  electromagnetic-interference filtering
  sự lọc nhiễu điện từ
  electromagnetic-wave equations
  phương trình sóng điện từ
  electromagnetic-wave filter
  bộ lọc sóng điện từ
  EMC (electromagneticcompatibility)
  tính tương thích điện tử
  EMI (electromagneticinterference)
  sự giao thoa điện từ
  EMI (electromagneticinterference)
  sự nhiễu điện từ
  Faraday's law of electromagnetic induction
  định luật cảm ứng điện từ
  Faraday's law of electromagnetic induction
  định luật Faraday về cảm ứng điện từ
  free electromagnetic field
  trường điện từ tự do
  frequency (electromagneticfrequency)
  tần số (điện từ)
  hybrid electromagnetic wave
  sóng điện từ lai
  law of electromagnetic induction
  định luật cảm ứng điện từ
  Maxwell's electromagnetic theory
  lý thuyết điện từ Maxwell
  numerical electromagnetic code
  mã điện từ bằng số
  passive electromagnetic radiations
  bức xạ điện từ thụ động
  polarized electromagnetic radiation
  bức xạ điện từ phân cực
  scattering of electromagnetic radiation
  tán xạ bức xạ điện từ
  transverse electromagnetic (TEM)
  điện từ ngang
  Transverse Electromagnetic (TEM)
  Sóng T, sóng điện từ nằm ngang
  transverse electromagnetic mode
  kiểu (dao động) điện từ ngang
  transverse electromagnetic wave
  sóng điện từ ngang

  Địa chất

  kiểu điện từ, (thuộc) nam châm điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X