• /'ta:git/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bia; mục tiêu; đích (để bắn)
  target practice
  sự tập bắn bia
  Kết quả nhằm tới, mục tiêu
  a sales campaign targeted at the youth market
  một cuộc vận động bán hàng nhằm vào thị trường thanh niên
  (ngành đường sắt) cọc tín hiệu (cắm ở đường ghi)
  (từ cổ,nghĩa cổ) khiên nhỏ, mộc nhỏ
  Chỉ tiêu phấn đấu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mục tiêu

  Xây dựng

  biển ngắm
  cọc mia (trắc địa)
  cọc ngắm
  thanh mức
  tín hiệu ban ngày

  Điện

  biển báo

  Kỹ thuật chung

  bia
  chỉ tiêu
  cọc cắm
  kế hoạch
  đích
  false target
  đích giả
  index target set
  tập (dữ liệu) đích chỉ mục
  internal target
  đích trong
  pledge target
  mục đích của đóng góp
  sighting target
  đích ngắm
  target cell
  tế bào đích
  target central processing unit
  bộ xử lý trung tâm đích
  target characteristic
  đặc trưng mục đích
  target computer
  máy tính đích
  target configuration
  sự cấu hình đích
  target data set
  tập hợp dữ liệu đích
  target directory
  thư mục đích
  target disk
  đĩa đích
  target diskette
  đĩa (mềm) đích
  target drive
  ổ đĩa đích
  target drive
  ổ đích
  target electrode
  điện cực đích
  target element
  phần tử đích
  target field
  trường đích
  target field
  vùng đích
  target flow transducer
  bộ chuyển đổi dòng đích
  target language
  ngôn ngữ đích
  target launch date
  ngày phóng vào (đích quỹ đạo)
  target level
  mức đích
  target library
  thư viện đích
  target machine
  máy đích
  target organ
  cơ quan đích (cơ quan hay mô đặc hiệu là nơi tác động của một loại hormon thuốc hay một chất khác)
  target path
  đường dẫn tới đích
  target phase
  pha đích
  target processor
  bộ xử lý đích
  target program
  chương trình đích
  target programme
  chương trình đích
  target segment
  đoạn đích
  target string
  chuỗi đích
  target system
  hệ thống đích
  target technology
  công nghệ đích
  target towards
  nhằm mục đích
  Target Transit Delay (TID)
  trễ quá giang có mục đích
  target zone
  vùng đích
  target-illuminating laser
  laze rọi sáng đích
  đối tượng
  target language
  ngôn ngữ đối tượng
  target program
  chương trình đối tượng
  giá trị cuối
  mục tiêu
  Branch Target Buffer (BTB)
  bộ đệm mục tiêu nhánh
  coherent moving target indicator
  bộ chỉ mục tiêu di động tập trung
  complex target
  mục tiêu phức hợp
  energy target (buildingenergy target)
  mục tiêu năng lượng
  false target
  mục tiêu giả
  military target
  mục tiêu quân sự
  phantom target
  mục tiêu ảo
  point target
  mục tiêu điểm
  radar target
  mục tiêu rađa
  resultant target
  mục tiêu tổng hợp
  secondary emission target
  mục tiêu phát xạ thứ cấp
  sighting target
  mục tiêu ngắm
  standard target
  mục tiêu chuẩn (của rađa)
  target acquisition
  sự thu nhận mục tiêu
  target cross section
  tiết diện mục tiêu
  target data
  ngày đạt mục tiêu
  target detection
  sự phát hiện mục tiêu
  target director
  danh bạ mục tiêu
  target echo
  tín dội từ mục tiêu
  target gland
  tuyến mục tiêu
  target glint
  nhấp nháy mục tiêu
  target glint
  tia phản xạ mục tiêu
  Target Identifier (X500) (TID)
  Mã nhận dạng mục tiêu (X500)
  target layer
  lớp mục tiêu
  target mesh
  lưới mục tiêu
  target method
  phương pháp mục tiêu
  target noise
  tiếng ồn mục tiêu (ở ra đa)
  target noise
  tạp nhiễu mục tiêu
  target scintillation
  nhấp nháy mục tiêu
  target scintillation
  tia phản xạ mục tiêu
  target signal
  tín hiệu mục tiêu
  target simulator
  mục tiêu giả
  target volume
  thể tích mục tiêu (ở ra đa)
  volume target
  mục tiêu khối (của rađa)

  Kinh tế

  chỉ tiêu giá
  thuốc lá tấm
  • target : bized
  • target : Accounting, Business Studies and Economics Dictionary

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X