• /ˈʌðər/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khác
  we have other evidence
  chúng tôi có chứng cớ khác
  it was none other than Nam
  không phải ai khác mà chính là Nam
  Kia
  now open the other eye
  bây giờ mở mắt kia ra

  Danh từ & đại từ

  Người khác, vật khác, cái khác
  the six other are late
  sáu người kia đến chậm
  give me some others
  đưa cho tôi một vài cái khác

  Phó từ

  Khác, cách khác

  Cấu trúc từ

  every other day
  như every
  the other day
  như day
  on the other hand
  mặt khác
  one after the other
  như one
  the other day, morning,..
  mới đây, gần đây, bữa nọ, hôm nọ, sáng hôm nọ


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cái khác
  khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  included , related , coinciding , same , similar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X