• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  hàng xuất
  excess of exports over imports
  số hàng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu
  financing of exports
  sự cấp vốn (hàng) xuất khẩu
  free exports
  hàng xuất khẩu miễn thuế
  frustrated exports
  hàng xuất khẩu tồn đọng
  major exports
  hàng xuất khẩu chính
  non-traditional exports
  hàng xuất khẩu không truyền thống
  special exports
  hàng xuất khẩu thuần túy
  tax-free exports
  hàng xuất khẩu miễn thuế
  unrequited exports
  hàng xuất khẩu không phải hoàn lại
  hàng xuất khẩu
  excess of exports over imports
  số hàng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu
  financing of exports
  sự cấp vốn (hàng) xuất khẩu
  free exports
  hàng xuất khẩu miễn thuế
  frustrated exports
  hàng xuất khẩu tồn đọng
  major exports
  hàng xuất khẩu chính
  non-traditional exports
  hàng xuất khẩu không truyền thống
  special exports
  hàng xuất khẩu thuần túy
  tax-free exports
  hàng xuất khẩu miễn thuế
  unrequited exports
  hàng xuất khẩu không phải hoàn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X