• /´geidʒiη/

  Hóa học & vật liệu

  sự đo kiểm

  Kỹ thuật chung

  hiệu chuẩn
  go end gauging
  sự hiệu chuẩn bằng đầu lọt
  in-process gauging
  sự hiệu chuẩn khi đo
  sự định cỡ
  in-process gauging
  sự định cỡ khi đo
  sự đo
  sự hiệu chỉnh
  sự kiểm tra
  layer thickness gauging
  sự kiểm tra độ dày lớp
  sự nắn đường
  sự phối liệu

  Kinh tế

  sự đo dung tích

  Xây dựng

  sự đo, sự định cỡ

  Cơ - Điện tử

  Sự định cỡ, sự hiệu chuẩn, sự làm dưỡng, sự kiểmtra, sự đo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X