• /¸grævi´metrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phân tích trọng lượng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân tích trọng trường

  Giải thích EN: Of, relating to, or based upon measurement with a gravimeter. Giải thích VN: Thuộc về, liên quan tới hoặc dựa trên các số đo bằng trọng lực kế.

  trọng lượng
  gravimetric analysis
  phân tích trọng lượng
  gravimetric measuring
  sự đo trọng lượng
  gravimetric method
  phương pháp trọng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X