• /ə´pɔn/

  Thông dụng

  Giới từ

  Trên, ở trên
  upon the wide sea
  trên biển rộng
  Lúc, vào lúc, trong khoảng, trong lúc
  upon the heavy middle of the night
  vào đúng nửa đêm
  upon a long voyage
  trong cuộc hành trình dài
  Nhờ vào, bằng, nhờ
  to depend upon someone to live
  nhờ vào ai mà sống
  Chống lại
  to draw one's sword upon someone
  rút gươm ra chống lại ai
  Theo, với
  upon those terms
  với những điều kiện đó


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  preposition
  about , above , against , astride , atop , concerning , onto , over , stop , thereafter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X