• /´gru:viη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bào rãnh, soi rãnh, đào rãnh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự cắt rãnh, sự xoi rãnh

  Sự cắt rãnh, sự xoi rãnh

  Cơ khí & công trình

  sự làm rãnh

  Xây dựng

  sự bào soi
  sự đục lõm
  sự tạo khe
  sự tạo rãnh

  Kỹ thuật chung

  bào rãnh
  grooving tool
  dao bào rãnh
  khe
  sự cắt rãnh
  rãnh
  grooving and tonguing
  sự xoi rãnh
  grooving and toothing machine
  máy tạo rãnh rìa và mộng rìa
  grooving chisel
  cái đục xoi rãnh
  grooving cutter
  dao phay rãnh
  grooving hammer
  búa đầu có rãnh
  grooving machine
  máy cắt rãnh
  grooving machine
  máy tiện rãnh
  grooving plane
  bào rãnh
  grooving plane
  bào xoi rãnh hẹp
  grooving saw
  cái cưa (xẻ) rãnh
  grooving tool
  dao bào rãnh
  grooving tool
  dao cắt rãnh
  grooving tool
  dao dọc rãnh
  oil-grooving machine
  máy cắt rãnh
  plane, grooving
  bào soi rãnh
  saw for grooving
  máy cưa tạo rãnh
  tap grooving cutter
  rao phay rãnh tarô
  tonguing and grooving machine
  máy sẻ rãnh
  tonguing and grooving machine
  máy xoi rãnh (mộng gỗ)
  tonguing-and-grooving machine
  máy cắt mộng xoi rãnh
  two-step grooving system
  hệ thống rãnh 2 bước
  sự định khuôn
  sự khía rãnh
  sự xẻ rãnh
  sự xoi rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X