• Kỹ thuật chung

    bảng dữ liệu

    Giải thích EN: A data table for programmable controllers that contains the statuses of all inputs, registers, and coils. Giải thích VN: Một bảng dữ liệu cho các bộ điều chỉnh có thể lập trình được bao gồm đầu vào, máy ghi và các cuộn dây.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X