• /¸indi´sɔljubəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tan được, không hoà tan được
  Không thể chia cắt, không thể chia lìa; bền vững
  the indissoluble unity of a nation
  sự đoàn kết không gì chia cắt được của một dân tộc
  Vĩnh viễn ràng buộc (giao kèo...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không hòa tan được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X