• /´baindiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liên kết, sự ghép lại, sự gắn lại, sự trói lại, sự buộc lại, sự bó lại
  Sự đóng sách
  Bìa sách
  Đường viền (quần áo)

  Tính từ

  Bắt buộc, ràng buộc
  to have binding force
  có sức ràng buộc
  this regulation is binding on everybody
  điều lệ này bắt buộc mọi người phải theo
  Trói lại, buộc lại, làm dính lại với nhau

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự kẹp, sự ngàm

  Ô tô

  sự bó phanh
  rìa bao

  Toán & tin

  sự kết buộc
  late binding
  sự kết buộc trễ

  Xây dựng

  thanh viền

  Điện tử & viễn thông

  kết ghép
  Relevant Hierarchical Operational Binding (RHOB)
  kết ghép hoạt động phân cấp thích đáng

  Kỹ thuật chung

  dính kết
  binding coal
  than dính kết
  binding material
  chất dính kết
  binding material
  vật liệu dính kết
  binding power
  lực dính kết
  lime binding capacity
  khả năng dính kết của vôi
  liên kết
  atomic binding
  liên kết nguyên tử
  bilateral binding
  liên kết hai bền
  bilateral binding
  liên kết song phương
  binding agent
  tác nhân liên kết
  binding beam
  dầm liên kết
  binding chain
  mạch liên kết
  binding edge
  mép liên kết
  binding energy
  năng lượng liên kết
  binding energy curve
  đường cong năng lượng liên kết
  binding force
  lực liên kết
  binding machine
  máy liên kết
  binding margin
  lề liên kết
  binding reinforcement
  cốt thép liên kết
  binding stone
  đá liên kết
  binding strength
  cường độ liên kết
  binding strength
  lực liên kết
  double binding
  liên kết kép
  dynamic binding
  sự liên kết động
  early binding
  liên kết sớm
  exiton-binding energy
  năng lượng liên kết exiton
  fictitious binding energy
  năng lượng liên kết tưởng tượng
  galvanic binding
  liên kết điện
  ionic binding
  liên kết ion
  key binding
  liên kết phím
  language binding
  liên kết ngôn ngữ
  language binding
  sự liên kết ngôn ngữ
  late binding
  sự liên kết chậm
  metallic binding
  liên kết kim loại
  Non-specific Hierarchical Operational Binding (NHOB)
  liên kết hoạt động phân lớp không chi tiết
  nuclear binding
  liên kết hạt nhân
  nuclear binding energy
  năng lượng liên kết hạt nhân
  static binding
  sự liên kết tĩnh
  structure of binding matter
  cấu trúc chất liên kết
  tar binding material
  vật liệu nhựa liên kết
  tight binding
  liên kết mạnh
  tight binding approximation
  gần đúng liên kết mạnh
  variable binding
  sự liên kết biến
  water-binding power
  lực liên kết ẩm
  water-binding power
  lực liên kết nước
  water-binding power
  lực liên kết nước (ẩm)
  weak binding
  liên kết yếu
  weak-binding approximation
  phép gần đúng liên kết yếu
  gán

  Giải thích VN: Ví dụ gán giá trị cho một biến số.

  hệ giằng
  móc nối
  sự bắt chặt
  sự gắn kết
  sự giằng
  sự kẹp
  sự kết giao
  sự kết hợp
  sự liên kết
  dynamic binding
  sự liên kết động
  language binding
  sự liên kết ngôn ngữ
  late binding
  sự liên kết chậm
  static binding
  sự liên kết tĩnh
  variable binding
  sự liên kết biến
  sự móc nối
  sự ngàm
  thanh đai
  thanh nẹp
  viền
  edge binding
  cạnh viền (thảm)

  Kinh tế

  sự đóng nẹp
  sự kết dính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X