• /¸aisə´tɔpik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) đồng vị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hợp luân

  Kỹ thuật chung

  đẳng hướng
  isotopic medium
  môi trường đẳng hướng
  đồng vị
  isotopic abundance
  độ giàu đồng vị
  isotopic abundance
  độ nhiều đồng vị
  isotopic analysis
  sự phân tích đồng vị
  isotopic exchange
  sự trao đổi đồng vị
  isotopic flux
  dòng đồng vị
  isotopic fuel
  nhiên liệu cháy đồng vị
  isotopic invariance
  bất biến đồng vị
  isotopic number
  đồng vị số
  isotopic spin
  spin đồng vị
  isotopic tracer
  đồng vị đánh dấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X