• /'mi:djəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .media

  Sự trung gian; sự môi giới
  through (by) the medium of
  qua sự môi giới của
  Phương tiện truyền đạt (phát thanh, truyền hình, ấn loát...)
  Hoàn cảnh; môi trường
  sound travels through the medium of air
  âm thanh truyền qua môi trường không khí

  Danh từ, số nhiều là .mediums

  Trung dung; điểm chiết trung
  happy medium
  chính sách trung dung, chính sách ôn hoà
  medium between tolerance and intolerance
  cái trung dung giữa tính khoan dung và tính cố chấp
  Ông đồng bà cốt; đồng cốt

  Tính từ

  Trung bình, trung, vừa
  medium wave
  (rađiô) làn sóng trung
  medium temperature
  nhiệt độ trung bình

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  môi trường; vật liệu; chất; phương tiện; phương pháp
  elastic medium
  (vật lý ) môi trường đàn hồi
  isotropic medium
  (vật lý ) môi trường đẳng hướng
  magnetic medium
  (vật lý ) môi trường từ, chất từ
  uotput medium
  (máy tính ) phương tiện rút các điều kiện ban đầu
  recording medium
  (máy tính ) cái mang tin, bộ phận mang tin
  storage medium
  (máy tính ) phương tiện nhớ, cái mang tin nhớ
  stratifed medium
  (vật lý ) môi trường phân lớp


  Xây dựng

  chất

  Ô tô

  Vừa vừa, trung bình

  Cơ - Điện tử

  Số trung bình, môi trường, phương tiện, (adj)trung bình

  Kỹ thuật chung

  công cụ
  điểm giữa
  dung môi
  môi trường
  abrading medium
  môi trường mài
  abrasive medium
  môi trường ăn mòn
  abrasive medium
  môi trường xâm thực
  absorbing medium
  môi trường hấp thụ
  absorbing medium
  môi trường hút thu
  absorption medium
  môi trường hấp thụ
  acid nutrient medium
  môi trường dinh dưỡng axit
  acidic medium
  môi trường axit
  active laser medium
  môi trường laser hoạt động
  active laser medium
  môi trường laze hoạt động
  active medium
  môi trường hoạt tính
  adsorbent filtering medium
  môi trường lọc hấp thụ
  adsorbent medium
  môi trường hấp phụ
  alkaline medium
  môi trường kiềm
  ambient medium
  môi trường xung quanh
  archival medium
  môi trường lưu trữ
  assay medium
  môi trường thí nghiệm
  automatic data medium
  môi trường dữ liệu tự động
  basal nutrient medium
  môi trường dinh dưỡng cơ bản
  bile medium
  môi trường mật
  bile salt culture medium
  môi trường nuôi cấy muối mật
  birefringent medium
  môi trường lưỡng chiết
  blank medium
  môi trường trống
  circumambient medium
  môi trường xung quanh
  citrate culture medium
  môi trường nuôi cấy xitrat
  cold medium
  môi trường lạnh
  communications medium
  môi trường truyền thông
  condensing medium
  môi trường ngưng tụ
  conducting medium
  môi trường dẫn điện
  continuous medium
  môi trường liên tục
  cooked meat culture medium
  môi trường nuôi cấy thịt nấu
  cooled medium
  môi trường được làm lạnh
  cooling medium
  môi trường làm lạnh
  cooling medium
  môi trường làm nguội
  corrosive medium
  môi trường ăn mòn
  corrosive medium
  môi trường xâm thực
  culture medium
  môi trường cấy
  data medium
  môi trường thông tin
  data medium
  môi trường dữ liệu
  data medium
  môi trường ghi
  data recording medium
  môi trường ghi dữ liệu
  dense medium
  môi trường nặng
  dense medium
  môi trường đặc
  Derived Medium access control Protocol Data Unit (DMPDU)
  khối dữ liệu giao thức điều khiển truy nhập môi trường dẫn xuất
  dielectric medium
  môi trường điện môi
  dispersion medium
  môi trường phân tán
  dispersion medium
  môi trường khuếch tán
  dispersive medium
  môi trường phân tán
  dispersive medium
  môi trường tán sắc
  dissipative medium
  môi trường tiêu tán
  Distributed Foundation Wireless Medium Access Control (DFWMAC)
  điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến có cơ bản phân tán
  distribution medium
  môi trường phân phối
  dynamics of loose medium
  động lực môi trường rời
  egg medium
  môi trường trứng
  elastic medium
  môi trường đàn hồi
  elasto-plastic medium
  môi trường đàn dẻo
  elasto-plastic medium
  môi trường đàn hồi-dẻo
  empty medium
  môi trường rỗng
  empty medium
  mối trường trống
  End of Medium (EM)
  kết thúc môi trường truyền
  eutectic medium
  môi trường ơtecti
  eutectic medium
  môi trường cùng tinh
  eutectic medium
  môi trừơng cùng tinh
  external medium
  môi trường ngoài
  fermentation medium
  môi trường ủ men
  filter (ing) medium
  môi trường lọc
  filter medium
  môi trường phin lọc
  filter medium
  môi trường bộ lọc
  filter medium
  môi trường lọc
  filtering medium
  môi trường thấm
  filtering medium felt
  môi trường lọc bằng phớt
  filtration medium
  môi trường lọc
  fixed medium
  môi trường cố định
  freezable medium
  môi trường kết đông được
  freezing medium
  môi trường kết đông
  gaseous active medium
  môi trường hoạt động dạng khí
  gaseous medium
  môi trường khí
  grinding medium
  môi trường nghiền
  hardening medium
  môi trường tôi
  heat exchange medium
  môi trường trao đổi nhiệt
  heat transfer medium
  môi trường trao đổi nhiệt
  heat transfer medium
  môi trường truyền nhiệt
  heat transmission medium
  môi trường truyền nhiệt
  heat-carrying medium
  chất [môi trường] tải nhiệt
  heat-carrying medium
  môi trường tải nhiệt
  heat-conducting medium
  chất [môi trường] tải nhiệt
  heat-conducting medium
  môi trường tải nhiệt
  heat-conveying medium
  chất [môi trường] tải nhiệt
  heat-conveying medium
  môi trường tải nhiệt
  heat-exchanging medium
  môi trường trao đổi nhiệt
  heat-rejecting medium
  môi trường thải nhiệt
  heat-rejecting medium
  môi trường trao đổi nhiệt
  heat-transfer medium
  môi trường trao đổi nhiệt
  heat-transfer medium
  môi trường truyền nhiệt
  heated medium
  môi trường nhiệt
  heated medium
  môi trường được sưởi
  heating medium
  môi trường nhiệt
  heating medium
  môi trường sưởi ấm
  heating medium
  môi trường được sưởi
  heating medium
  môi trường mang nhiệt
  heterogeneous medium
  môi trường dị chất
  heterogeneous medium
  môi trường dị tính
  heterogeneous medium
  môi trường không đồng nhất
  high-corrosive medium
  môi trường ăn mòn mạnh
  high-corrosive medium
  môi trường xâm thực mạnh
  homogeneous medium
  môi trường đồng chất
  homogeneous medium
  môi trường đồng nhất
  homogeneous medium
  môi trường đồng tính
  ideally cohesive medium
  môi trường nhớt lý tưởng
  ideally noncohesive medium
  môi trường rời lý tưởng
  incompressible medium
  môi trường không nén
  incubating medium
  môi trường ủ mầm
  infinite medium problem
  bài toán môi trường vô hạn
  inflammable medium
  môi trường dễ cháy
  information storage medium
  môi trường lưu trữ thông tin
  inhomogeneous medium
  môi trường không đồng nhất
  input medium
  môi trường nhập
  interplanetary medium
  môi trường liên hành tinh
  isotopic medium
  môi trường đẳng hướng
  isotropic medium
  môi trường đẳng hướng
  linear deformation medium
  môi trường biến dạng tuyến tính
  liquid cooling medium
  môi trường làm lạnh chất lỏng
  liquid laser medium
  môi trường laze lỏng
  liquid medium
  môi trường lỏng
  litmus-milk culture medium
  môi trường nuôi cấy quỳ - sữa
  liver medium
  môi trường gan
  Low Cost Fibre-Physical Medium Dependent (LCF-PMD)
  Sợi quang chi phí thấp-Phụ thuộc môi trường vật lý
  MAC (mediumaccess control)
  sự truy cập môi trường
  MAC sublayer (mediumaccess control sublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  machine-readable medium
  môi trường máy đọc được
  magnetic medium
  môi trường từ
  magnetic recording medium
  môi trường ghi từ
  magnetic storage medium
  môi trường nhớ từ
  magnetic storage medium
  môi trường bộ nhớ từ
  magneto-optical medium
  môi trường từ quang
  material medium
  môi trường chất
  MDI (mediumdependent interface)
  giao diện phụ thuộc môi trường
  mechanics of continuous medium
  cơ học môi trường liên tục
  medium access control
  điều khiển truy nhập môi trường
  Medium Access Control Convergence Function (MCF)
  chức năng hội tụ của điều khiển truy nhập môi trường
  medium access control sublayer (macsublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  medium attachment unit
  thiết bị ghép nối môi trường
  medium attachment unit (MAU)
  bộ nối môi trường
  Medium Dependent Interface (MDI)
  giao diện phụ thuộc môi trường
  medium map
  sơ đồ môi trường
  medium model
  mô hình môi trường
  medium of heat transmission
  môi trường truyền nhiệt
  medium overlay
  lớp phủ môi trường
  medium overlay
  sự phủ môi trường
  moderating medium
  môi trường làm chậm
  multiplying medium
  môi trường nhân
  neutral medium
  môi trường trung tính
  non-magnetic recording medium
  môi trường không từ tính
  non-scattering medium
  môi trường không tán xạ
  nondispersive medium
  môi trường không sắc
  opaque medium
  môi trường mờ
  opaque medium
  môi trường chắn sáng
  opaque medium
  môi trường không trong suốt
  optical medium
  môi trường quang
  output medium
  môi trường đầu ra
  output medium
  môi trường xuất
  oxidizing medium
  môi trường oxi hóa
  Pair Physical Medium Dependent (FDDI) (TP-PMD)
  Phụ thuộc môi trường vật lý của đôi dây xoắn (FDDI)
  photorefractive medium
  môi trường chiết quang
  photorefractive medium
  môi trường khúc quang
  physical medium
  môi trường vật lý
  Physical Medium (PM)
  môi trường vật lý
  Physical Medium Attachment (PMA)
  gắn với môi trường vật lý
  Physical Medium Dependent (FDDI) (PMD)
  Phụ thuộc môi trường vật lý (FDDI)
  Physical Medium Independent (Sublayer) (PMI)
  không phụ thuộc môi trường vật lý (lớp con)
  plastic medium
  môi trường dẻo
  prerecorded medium
  môi trường (dữ liệu) được ghi trước
  primary refrigerant medium
  môi trường lạnh sơ cấp
  primary refrigerant medium
  môi trường lỏng
  primary refrigerating medium
  môi trường làm lạnh sơ cấp
  primary refrigerating medium
  môi trường lạnh sơ cấp
  processing medium
  môi trường xử lý
  propagation medium
  môi trường lan truyền
  quenching medium
  môi trường tôi
  quenching medium
  môi trường làm nguội
  radiating medium
  môi trường bức xạ
  reaction medium
  môi trường phản ứng
  read-only medium
  môi trường chỉ đọc
  recording medium
  môi trường ghi
  recording medium
  môi trường ghi nhận
  reflecting medium
  môi trường phản chiếu
  reflecting medium
  môi trường khúc xạ
  refracting medium
  môi trường khúc xạ
  refrigerant medium
  môi trường môi chất lạnh
  refrigerated medium
  môi trường được làm lạnh
  refrigerating medium
  môi trường làm lạnh
  refrigerating medium
  môi trường lạnh
  rigid-plastic medium
  môi trường cứng dẻo
  rigid-plastic medium
  môi trường cứng-dẻo
  scattering medium
  môi trường tán xạ
  selective medium
  môi trường chọn lọc
  selenite culture medium
  môi trường nuôi cấy selenit
  semisolid medium
  môi trường mềm
  serum-water culture medium
  môi trường nuôi cấy huyết thanh nước
  slightly corrosive medium
  môi trường ăn mòn yếu
  slightly corrosive medium
  môi trường xâm thực yếu
  solid medium
  môi trường đặc
  storage medium
  môi trường nhớ
  storage medium
  môi trường ghi
  STP Medium Interface Connector (TokenRing MAU) (S-MIC)
  đầu nối của giao diện môi trường STP (MAU Token Ring)
  stratified medium
  môi trường phân lớp
  strongly-absorbing medium
  môi trường hấp thụ mạnh
  surrounding medium
  môi trường xung quanh
  tellunite culture medium
  môi trường nuôi cấy tellunite
  theory of linearly deformable medium
  lý thuyết môi trường biến dạng thẳng
  tissue culture medium
  môi trường nuôi cấy mô
  translucent medium
  môi trường trong mờ
  transmission medium
  môi trường truyền
  transmission medium
  môi trường truyền dẫn
  transparent medium
  môi trường trong suốt
  UTP Medium Interface Connector (TokenRing MAU) (U-MIC)
  đầu nối phối ghép môi trường UTP (MAU Teken Ring)
  virgin medium
  môi trường trắng
  virgin medium
  môi trường trống
  vital medium
  môi trường sống
  phương pháp
  phương tiện
  blank medium
  phương tiện trống
  communication medium
  phương tiện truyền thông
  data medium
  phương tiện nhớ
  empty medium
  phương tiện tải tin trống
  empty medium
  phương tiện trống
  end of medium
  kết thúc phương tiện
  erasable optical medium
  phương tiện quang xóa được
  fixed medium
  phương tiện cố định
  grinding medium
  phương tiện nghiền
  heat transmission medium
  phương tiện truyền nhiệt
  input medium
  phương tiện nhập
  laser medium
  phương tiện laze
  laser medium
  phương tiện quang laze
  laser optic medium
  phương tiện laze
  laser optic medium
  phương tiện quang laze
  magnetic medium
  phương tiện từ
  magnetic storage medium
  phương tiện nhớ từ tính
  magnetic-recording medium
  phương tiện ghi từ tính
  magneto-optical medium
  phương tiện từ quang
  medium control interface
  giao diện điều khiển phương tiện
  moving magnet medium
  phương tiện có nam châm quay
  optical medium
  phương tiện quang
  optical storage medium
  phương tiện nhớ quang
  physical medium
  phương tiện vật lý
  presentation medium
  phương tiện trình bày
  read-only medium
  phương tiện chỉ đọc
  recorded (data) medium
  phương tiện ghi dữ liệu
  recorded data medium
  phương tiện ghi dữ liệu
  recording medium
  phương tiện ghi
  recording medium
  phương tiện mang dữ liệu
  recording medium
  phương tiện nhớ
  removable medium
  phương tiện tháo lắp được
  secondary storage medium
  phương tiện lưu trữ thứ cấp
  shared (communication) medium
  phương tiện chia sẻ
  storage medium
  phương tiện lưu trữ
  storage medium
  phương tiện mang dữ liệu
  storage medium
  phương tiện nhớ
  transmission medium
  phương tiện phát
  transmission medium
  phương tiện truyền dẫn
  transmission medium
  phương tiện truyền thông
  số trung bình
  medium frequency
  tấn số trung bình
  medium frequency
  tần số trung bình
  medium frequency (MF)
  tần số trung bình
  medium frequency propagation
  sự truyền tần số trung bình
  medium frequency tube
  đèn tần số trung bình
  MF (mediumfrequency)
  tần số trung bình
  vật liệu
  filter medium
  vật liệu phin lọc
  magnetic medium
  vật liệu từ
  medium hard coal tar pitch
  péc nửa khô (vật liệu)
  vừa (phải)
  medium curing
  đóng rắn vừa phải

  Kinh tế

  bậc trung
  medium-sized company
  công ty cỡ vừa bậc trung
  medium-sized enterprise
  xí nghiệp bậc trung
  medium-term note
  giấy bạc trung hạn
  chứng khoán trung hạn
  medium-dated securities
  các chứng khoán trung hạn
  dịch rót
  phương tiện truyền thông
  phương tiện (truyền thông)
  trung bình
  medium coarse granuted sugar
  đường cát tinh thể trung bình
  medium fat fish
  cá có độ béo trung bình
  medium finish
  sự hoàn thiện trung bình
  medium grade cattle
  gia súc loại tiêu chuẩn trung bình
  medium grind
  sự nghiền trung binh
  medium powdered sugar
  đường bột có độ nghiền nhỏ trung bình
  medium quality
  phẩm chất trung bình
  medium-grade
  chất lượng trung bình
  medium-term bond
  trái phiếu có thời hạn trung bình
  vật môi giới
  vật trung gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X