• Kỹ thuật chung

    lượng trong đường ống

    Giải thích EN: The quantity of fluid residing in a pipeline network at any given time. Giải thích VN: Lượng chất lỏng còn lại trong một mạng đường ống tại một thời gian bất kỳ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X