• /ˈkwɒntɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lượng, số lượng, khối lượng

  Danh từ

  Lượng, số lượng, khối lượng
  Con số, số lượng; con số lớn, số lượng lớn
  a small quatity of cutlery
  một số nhỏ dao kéo
  ( số nhiều) số lớn, vô số, rất nhiều
  quantities of people
  rất nhiều người
  (toán học) con số; (vật lý) lượng
  electric quantity
  điện lượng
  quantity of heat
  nhiệt lượng
  (vật lý) âm lượng
  ( số nhiều) (kiến trúc) chi tiết thiết kế thi công (một toà nhà...)
  ( định ngữ) (kỹ thuật) hàng loạt
  quantity productions
  sự sản xuất hàng loạt
  to buy in quantities
  mua một số lớn, mua rất nhiều
  bilt of quantities
  bảng chi tiết thiết kế thi công
  an unknown quantity
  ẩn số; lượng chưa biết
  (nghĩa bóng) người lạ, người mà không ai biết tung tích; người mà hành động không ai lường trước được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lượng, số lượng, đại lượng

  Cơ - Điện tử

  Lượng, số lượng, đại lượng

  Toán & tin

  số lượng, lượng

  Kỹ thuật chung

  khối lượng
  commercial quantity
  khối lượng thương mại
  construction work quantity
  khối lượng thi công công trình
  earthwork quantity
  khối lượng công tác đất
  đại lượng
  alternating quantity
  đại lượng cân bằng
  complex quantity
  đại lượng phức
  derived quantity
  đại lượng dẫn xuất
  dimension of a quantity
  thứ nguyên của một đại lượng
  energizing quantity
  đại lượng cung cấp
  extensive quantity
  đại lượng quảng tính
  fundamental quantity
  đại lượng cơ bản
  intensive quantity
  đại lượng cường tính
  measurable quantity
  đại lượng đo được
  measured process quantity
  đại lượng xử lý đo được
  measured quantity
  đại lượng đã đo
  nongeometrical quantity
  đại lượng phi hình học
  oscillating quantity
  đai lượng dao động
  output quantity
  đại lượng đầu ra
  periodic quantity
  đại lượng tuần hoàn
  phase of a sinusoidal quantity
  pha của một đại lượng hình sin
  photometric quantity
  đại lượng trắc quang
  physical quantity
  đại lượng vật lý
  scalar quantity
  đại lượng vô hướng
  sinusoidal quantity
  đại lượng hình sin
  sinusoidal quantity
  đại lượng sin
  state quantity
  đại lượng trạng thái
  subscript quantity
  đại lượng chỉ số
  variable quantity
  đại lượng biến thiên
  độ lớn
  lượng
  alternating quantity
  đại lượng cân bằng
  auxiliary quantity
  lượng bổ trợ
  certificate of weight/quantity
  giấy chứng nhận trọng lượng/số lượng
  commercial quantity
  khối lượng thương mại
  complex quantity
  đại lượng phức
  construction work quantity
  khối lượng thi công công trình
  definite quantity
  lượng xác định
  definite quantity
  số lượng xác định
  derived quantity
  đại lượng dẫn xuất
  design of quantity waste water
  lượng nước thải tính toán
  digital quantity
  lượng bằng số
  dimension of a quantity
  thứ nguyên của một đại lượng
  earthwork quantity
  khối lượng công tác đất
  economic order quantity
  lượng đặt kinh tế
  energizing quantity
  đại lượng cung cấp
  extensive quantity
  đại lượng quảng tính
  fundamental quantity
  đại lượng cơ bản
  fundamental quantity
  số lượng chính
  heat quantity
  nhiệt lượng
  high-quantity lot
  lô chất lượng cao
  ice quantity
  số lượng đá
  ice quantity
  số lượng (nước) đá
  imaginary quantity
  ảo lượng
  inflow sewage quantity
  lượng nước thải chảy vào
  information quantity
  lượng thông tin
  inspection test quantity
  lượng đem kiểm tra
  inspection test quantity
  lượng đem xem xét
  intensive quantity
  đại lượng cường tính
  kinetic quantity
  động lượng
  life test quantity
  lượng thử thọ
  liquid quantity meter
  bộ đo lượng chất lỏng
  liquid quantity meter
  lưu lượng kế chất lỏng
  measurable quantity
  đại lượng đo được
  measured process quantity
  đại lượng xử lý đo được
  measured quantity
  đại lượng đã đo
  minus quantity
  lượng âm
  nongeometrical quantity
  đại lượng phi hình học
  oscillating quantity
  đai lượng dao động
  output quantity
  lượng tín hiệu ra
  output quantity
  đại lượng đầu ra
  periodic quantity
  đại lượng tuần hoàn
  phase of a sinusoidal quantity
  pha của một đại lượng hình sin
  photometric quantity
  đại lượng trắc quang
  physical quantity
  đại lượng vật lý
  quantity analysis
  phân tích định lượng
  quantity assurance (QA)
  sự bảo đảm chất lượng
  quantity determination
  sự phân định lượng số
  quantity determination
  sự phân định số lượng
  quantity meter
  công tơ điện lượng
  quantity of air
  lượng không khí
  quantity of assessment
  lượng đánh giá
  quantity of ballast required
  lượng ba lát cần thiết
  quantity of charge
  điện lượng
  quantity of electric charge
  lượng điện nạp
  quantity of electricity
  điện lượng
  quantity of frost
  lượng tuyết
  quantity of heat
  nhiệt lượng
  quantity of illumination
  lượng chiếu sáng
  quantity of information
  lượng thông tin
  quantity of light
  lượng ánh sáng
  quantity of lubricant
  lượng dầu bôi trơn
  quantity of metal removed
  lượng kim loại cắt gọt
  quantity of motion
  động lượng
  quantity of products
  sản lượng
  quantity of radiant energy
  lượng năng lượng bức xạ
  quantity of selection
  lượng chọn
  quantity production
  sản suất lượng lớn
  quantity set
  tập số lượng
  quantity surveying
  khảo sát lượng công việc
  quantity surveying
  thống kê lượng công trình
  quantity surveying within each storey
  sự đo theo tầng (kiểm tra chất lượng)
  random quantity
  số lượng ngẫu nhiên
  reference quantity set
  tập lượng tham chiếu chuẩn
  refrigerant quantity
  số lượng môi chất lạnh
  refrigerant quantity meter
  bộ đo lượng môi chất lạnh
  required air quantity
  lượng không khí yêu cầu
  required air quantity
  lượng khí yêu cầu
  scalar quantity
  lượng vô hướng
  scalar quantity
  đại lượng vô hướng
  sinusoidal quantity
  đại lượng hình sin
  sinusoidal quantity
  đại lượng sin
  small quantity
  lượng nhỏ
  state quantity
  đại lượng trạng thái
  subscript quantity
  đại lượng chỉ số
  threshold quantity
  lượng ngưỡng
  threshold quantity
  lượng giới hạn
  transit sewage quantity
  lượng nước thải chuyển tiếp
  unit quantity
  đơn vị đo lường
  variable quantity
  đại lượng biến thiên
  vector quantity
  lượng vectơ
  volume considerable quantity
  thư lượng
  giá trị
  số lượng
  certificate of weight/quantity
  giấy chứng nhận trọng lượng/số lượng
  definite quantity
  số lượng xác định
  fundamental quantity
  số lượng chính
  ice quantity
  số lượng đá
  ice quantity
  số lượng (nước) đá
  quantity determination
  sự phân định số lượng
  quantity set
  tập số lượng
  random quantity
  số lượng ngẫu nhiên
  refrigerant quantity
  số lượng môi chất lạnh

  Kinh tế

  đại lượng
  continuous random quantity
  đại lượng ngẫu nhiên liên tục
  định lượng
  hàng loạt
  quantity production
  sản xuất hàng loạt
  số lượng
  consumption quantity index
  chỉ số lượng tiêu dùng
  cumulative quantity discount
  chiết khấu số lượng dồn lại
  distribution on quantity
  phân phối theo số lượng
  economic order quantity
  số lượng tái cấp
  economic production quantity
  số lượng sản xuất tối ưu
  equilibrium quantity
  số lượng cân bằng
  estimated quantity
  số lượng ước tính
  ex ante quantity
  số lượng dự kiến
  exact quantity
  số lượng chính xác
  incommensurable quantity
  số lượng không thể đo lường được
  intake quantity
  số lượng (hàng) đã bốc
  intake quantity
  số lượng được bốc xếp
  landed quantity
  số lượng dỡ lên bờ
  landed quantity terms
  điều kiện số lượng dỡ lên bờ
  laspeyres quantity index
  chỉ số lượng laspeyres
  make up the required quantity
  bổ túc số lượng đòi hỏi
  make up the required quantity (to...)
  bổ túc số lượng đòi hỏi
  manufacturer's certificate of quantity
  giấy chứng số lượng của người sản xuất
  maximum quantity acceptable
  số lượng (hàng giao) tối đa có thể nhận
  minimum order quantity
  số lượng đặt hàng tối thiểu
  minimum quantity
  số lượng ít nhất
  minimum quantity acceptable
  số lượng (hàng giao) tối đa có thể nhận
  minimum quantity of inventory
  số lượng tồn kho thấp nhất
  minimum quantity per order
  số lượng ít nhất của mỗi lần đặt hàng
  new quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ mới
  non-cumulative quantity discount
  chiết khấu số lượng không tích lũy
  optimum order quantity
  số lượng đặt hàng tối ưu
  order quantity
  số lượng đặt hàng
  outturn quantity
  số lượng hàng đến
  Paasche quantity index
  Chỉ số lượng Paasche
  quality and quantity assured
  chất lượng và số lượng đảm bảo
  quality and quantity unknown
  chất lượng và số lượng không rõ
  quantity buying
  sự mua số lượng lớn
  quantity buying
  sự mua với số lượng lớn
  quantity claim
  đòi bồi thường về số lượng
  quantity contract
  hợp đồng số lượng (chưa định giá)
  quantity contract
  hợp đồng về số lượng (chưa định giá)
  quantity declared
  số lượng đã khai
  quantity determination
  xác định số lượng
  quantity difference
  chênh lệch số lượng
  quantity discount
  bớt giá số lượng
  quantity discount
  chiết khấu mua bán số lượng lớn
  quantity discount
  giảm giá số lượng
  quantity discount
  giảm giá theo số lượng
  quantity discrepancy
  sự bất đồng nhau về số lượng
  quantity equation of exchange
  phương trình số lượng giao hoán
  quantity equation of exchange
  phương trình số lượng giao hoán (của tiền tệ)
  quantity index
  chỉ số số lượng
  quantity of bank deposit
  số lượng tiền gửi ngân hàng
  quantity of employment
  số lượng công ăn việc làm
  quantity permitted (the...)
  số lượng được cho phép (về thuốc lá)
  quantity production
  sản xuất số lượng lớn
  quantity purchased
  số lượng thu mua
  quantity received
  số lượng nhận được
  quantity requested
  số lượng yêu cầu
  quantity supplied
  số lượng cung cấp
  quantity supplied
  số lượng được cung cấp
  quantity surveying
  sự khảo sát số lượng
  quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ
  quantity traded
  số lượng thương mại
  quantity traded
  số lượng thương mại (số sản phẩm được mua hoặc bán)
  quantity variance
  chênh lệch số lượng
  quantity variance
  sai biệt số lượng
  shopped quantity terms
  điều kiện (giao hàng lấy) số lượng bốc hàng chuẩn
  sophisticated quantity theory of money
  thuyết số lượng tiền tệ tinh vi
  standard quantity
  số lượng tiêu chuẩn
  standard-run quantity
  số lượng loạt tiêu chuẩn
  stipulated quantity
  số lượng quy định
  terms of quantity
  điều kiện số lượng
  trade quantity statistics
  thống kê số lượng buôn bán
  variable quantity
  số lượng khả biến
  số lượng lớn
  quantity buying
  sự mua số lượng lớn
  quantity buying
  sự mua với số lượng lớn
  quantity discount
  chiết khấu mua bán số lượng lớn
  quantity production
  sản xuất số lượng lớn
  số nhiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X