• /ˈkwɒntɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lượng, số lượng, khối lượng

  Danh từ

  Lượng, số lượng, khối lượng
  Con số, số lượng; con số lớn, số lượng lớn
  a small quatity of cutlery
  một số nhỏ dao kéo
  ( số nhiều) số lớn, vô số, rất nhiều
  quantities of people
  rất nhiều người
  (toán học) con số; (vật lý) lượng
  electric quantity
  điện lượng
  quantity of heat
  nhiệt lượng
  (vật lý) âm lượng
  ( số nhiều) (kiến trúc) chi tiết thiết kế thi công (một toà nhà...)
  ( định ngữ) (kỹ thuật) hàng loạt
  quantity productions
  sự sản xuất hàng loạt
  to buy in quantities
  mua một số lớn, mua rất nhiều
  bilt of quantities
  bảng chi tiết thiết kế thi công
  an unknown quantity
  ẩn số; lượng chưa biết
  (nghĩa bóng) người lạ, người mà không ai biết tung tích; người mà hành động không ai lường trước được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lượng, số lượng, đại lượng

  Cơ - Điện tử

  Lượng, số lượng, đại lượng

  Toán & tin

  số lượng, lượng

  Kỹ thuật chung

  khối lượng
  commercial quantity
  khối lượng thương mại
  construction work quantity
  khối lượng thi công công trình
  earthwork quantity
  khối lượng công tác đất
  đại lượng
  alternating quantity
  đại lượng cân bằng
  complex quantity
  đại lượng phức
  derived quantity
  đại lượng dẫn xuất
  dimension of a quantity
  thứ nguyên của một đại lượng
  energizing quantity
  đại lượng cung cấp
  extensive quantity
  đại lượng quảng tính
  fundamental quantity
  đại lượng cơ bản
  intensive quantity
  đại lượng cường tính
  measurable quantity
  đại lượng đo được
  measured process quantity
  đại lượng xử lý đo được
  measured quantity
  đại lượng đã đo
  nongeometrical quantity
  đại lượng phi hình học
  oscillating quantity
  đai lượng dao động
  output quantity
  đại lượng đầu ra
  periodic quantity
  đại lượng tuần hoàn
  phase of a sinusoidal quantity
  pha của một đại lượng hình sin
  photometric quantity
  đại lượng trắc quang
  physical quantity
  đại lượng vật lý
  scalar quantity
  đại lượng vô hướng
  sinusoidal quantity
  đại lượng hình sin
  sinusoidal quantity
  đại lượng sin
  state quantity
  đại lượng trạng thái
  subscript quantity
  đại lượng chỉ số
  variable quantity
  đại lượng biến thiên
  độ lớn
  lượng
  alternating quantity
  đại lượng cân bằng
  auxiliary quantity
  lượng bổ trợ
  certificate of weight/quantity
  giấy chứng nhận trọng lượng/số lượng
  commercial quantity
  khối lượng thương mại
  complex quantity
  đại lượng phức
  construction work quantity
  khối lượng thi công công trình
  definite quantity
  lượng xác định
  definite quantity
  số lượng xác định
  derived quantity
  đại lượng dẫn xuất
  design of quantity waste water