• Kỹ thuật chung

    nhiệt kế chất lỏng-thủy tinh

    Giải thích EN: A thermometer in which the thermally sensitive element is a liquid, usually mercury or alcohol, enveloped in glass. Giải thích VN: Một nhiệt kế trong đó thành phần nhạy nhiệt là một chất lỏng, thường là thủy ngân hay rượu, được bao trong thủy tinh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X