• /peid/

  Thông dụng

  Xem pay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đã thanh toán
  account paid
  tài khoản đã thanh toán
  partly paid
  đã thanh toán một phần
  đã trả tiền

  Kinh tế

  đã hưởng lương
  đã thanh toán
  advice of bill paid
  giấy báo hối phiếu đã thanh toán
  bill paid
  hối phiếu đã thanh toán
  carriage paid
  cước đã thanh toán (bởi người nhận hàng)
  losses paid
  tiền bồi thường thiệt hại đã thanh toán
  paid cheque
  chi phiếu đã thanh toán
  đã trả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  anted , compensated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X