• /plænd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có kế hoạch
  planned production
  sản xuất có kế hoạch

  Xây dựng

  theo kế hoạch
  planned accumulation
  sự tích lũy (theo) kế hoạch
  planned cost price
  giá thành theo kế hoạch
  planned economy
  kinh tế theo kế hoạch
  planned maintenance
  bảo dưỡng theo kế hoạch
  planned number of workers
  số công nhân theo kế hoạch
  planned task
  nhiệm vụ theo kế hoạch
  rate of planned accumulation
  chỉ tiêu thích lũy theo kế hoạch

  Kỹ thuật chung

  kế hoạch
  planned accumulation
  sự tích lũy (theo) kế hoạch
  planned and accounting prices
  giá kế hoạch và tính toán
  planned cost
  chi phí theo kế hoạch
  planned cost price
  giá thành theo kế hoạch
  planned economy
  kinh tế theo kế hoạch
  planned maintenance
  bảo dưỡng theo kế hoạch
  planned number of workers
  số công nhân theo kế hoạch
  planned profit
  lợi nhuận (theo) kế hoạch
  planned task
  nhiệm vụ theo kế hoạch
  rate of planned accumulation
  chỉ tiêu thích lũy theo kế hoạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X