• /´meintənəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giữ gìn, sự duy trì; sự bảo vệ
  for the maintenance of their rights, the workmen must struggle
  để bảo vệ quyền lợi, anh em công nhân phải đấu tranh
  Sự bảo dưỡng (máy móc); sự bảo quản (nhà cửa, đường sá...)
  Sự duy trì (mức sống; đời sống)
  Sự kiên định; sự giữ vững (ý kiến, quan điểm); sự chủ trương; sự bênh vực
  Sự bảo vệ (vị trí chiến đấu; công sự...)
  Sự nuôi, sự cưu mang
  to work for the maintenance of one's family
  làm việc để nuôi gia đình
  Sự duy trì vụ kiện bởi một người thứ ba (bỏ tiền vào để kéo dài vụ kiện, dù chẳng hề liên quan đến vụ kiện này)
  Tiền cấp dưỡng cho vợ (sau khi vợ chồng đã cách ly vì một lý do gì đó)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự gìn giữ

  Điện lạnh

  sự giữ gìn

  Điện

  việc bảo dưỡng

  Kỹ thuật chung

  bảng bảo trì
  bảo dưỡng
  aircraft maintenance rating
  hạn mức bảo dưỡng máy bay
  car maintenance shed
  trạm bảo dưỡng toa xe
  Carrier Transmission Maintenance System (CTMS)
  hệ thống bảo dưỡng truyền dẫn của công ty
  Central - Office Maintenance and Administration System (COMMS)
  hệ thống quản trị và bảo dưỡng tổng đài trung tâm
  Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ control Center (CIMAP/CC)
  hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng mạch trọn gói/ Trung tâm điều khiển
  Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ Special Service Center (CIMAP/SCC)
  hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng mạch trọn gói/trung tâm dịch vụ đặc biệt
  Circuit Maintenance System (CMS)
  hệ thống bảo dưỡng mạch
  cold-storage maintenance
  bảo dưỡng kho lạnh
  Computerized Maintenance and Administration System (COMAS)
  hệ thống quản trị và bảo dưỡng được máy tính hóa
  Computerized Maintenance Management Software (CMMS)
  phần quản lý bảo dưỡng máy tính hóa
  constant maintenance
  sự bảo dưỡng định kỳ
  corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh
  corrective maintenance
  sự bảo dưỡng hiệu chỉnh
  Corrective Maintenance (CM)
  bảo dưỡng sửa chữa
  current maintenance repair
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  Customer Installation Maintenance Entities (CIME)
  các thực thể bảo dưỡng và lắp đặt cho khách hàng
  deferred maintenance
  bảo dưỡng phân kỳ
  Deferred Maintenance Alarm (DMA)
  cảnh báo bảo dưỡng có trì hoãn
  Elapsed Maintenance Time (EMT)
  thời gian kết thúc bảo dưỡng
  emergency corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh khẩn cấp
  equipment maintenance
  sự bảo dưỡng thiết bị
  Equipment Maintenance Requirements List (EMRL)
  danh mục các yêu cầu bảo dưỡng thiết bị
  Facility Maintenance And Control (FMAC)
  bảo dưỡng và điều khiển phương tiện
  Gang, Maintenance
  đội bảo dưỡng đường
  general maintenance
  sự bảo dưỡng tổng thể
  Generic Maintenance System (GMS)
  hệ thống bảo dưỡng thông dụng
  hardware maintenance
  bảo dưỡng phần cứng
  housekeeping maintenance
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  Interconnected MAN's Maintenance Prototype (IMP)
  Hình mẫu bảo dưỡng liên kết của mạng MAN
  International Maintenance Centre (IMC)
  trung tâm bảo dưỡng quốc tế
  International Switching Maintenance Centre (ISMC)
  trung tâm bảo dưỡng tổng đài quốc tế
  International Transmission Maintenance Centre (ITMC)
  trung tâm bảo dưỡng truyền dẫn quốc tế
  item (maintenanceitem)
  hạng mục (bảo dưỡng)
  level of maintenance service
  mức độ dịch vụ bảo dưỡng
  local maintenance
  sự bảo dưỡng cục bộ
  Loop Cable Maintenance Operation System (LCAMOS)
  hệ thống khai thác bảo dưỡng cáp đấu vòng
  Loop Maintenance and Operations System (LMOS)
  hệ thống khai thác và bảo dưỡng mạch vòng
  low maintenance
  ít phải bảo dưỡng
  Maintenance Access Terminal (MAT)
  thiết bị đầu cuối truy nhập bảo dưỡng
  Maintenance Administration Panel (MAP)
  panen quản lý bảo dưỡng
  Maintenance Analysis Procedure (MAP)
  thủ tục phân tích bảo dưỡng
  Maintenance and Adaptation (MA)
  bảo dưỡng và thích ứng
  Maintenance and Operations (MO)
  khai thác và bảo dưỡng
  Maintenance Centre (MC)
  trung tâm bảo dưỡng
  maintenance charge
  chi phí bảo dưỡng
  maintenance chart
  sơ đồ bảo dưỡng (máy)
  maintenance concept
  khái niệm bảo dưỡng
  maintenance condition
  điều kiện bảo dưỡng
  maintenance contract
  hợp đồng bảo dưỡng
  maintenance cost
  giá thành bảo dưỡng
  maintenance crew
  kíp bảo dưỡng
  Maintenance Data Collection System (MDCS)
  hệ thống thu thập dữ liệu bảo dưỡng
  maintenance depot
  trạm bảo dưỡng kỹ thuật
  Maintenance Entities (TMN) or Mobile Equipment (ME)
  Các cơ cấu bảo dưỡng (TMN) hoặc thiết bị di động
  Maintenance Entity Assembly (MEA)
  hệ thống thực thể bảo dưỡng
  Maintenance Entity Function (TMN) (MEF)
  Chức năng cơ cấu bảo dưỡng (TMN)
  Maintenance Event Information (MEI)
  thông tin sự kiện bảo dưỡng
  maintenance free
  không cần bảo dưỡng
  maintenance kit
  bộ đồ nghề bảo dưỡng
  Maintenance Man-Hours (MMH)
  số giờ-người bảo dưỡng
  maintenance management
  quản lý bảo dưỡng
  maintenance manual
  sổ tay bảo dưỡng
  maintenance manual
  sách hướng dẫn bảo dưỡng
  maintenance measure
  biện pháp bảo dưỡng
  maintenance of equipment
  sự bảo dưỡng phương tiện
  maintenance of railway
  sự bảo dưỡng đường sắt
  maintenance of traffic
  bảo dưỡng đường
  maintenance of way
  sự bảo dưỡng đường
  Maintenance Operations Protocol (MOP)
  giao thức khai thác bảo dưỡng
  Maintenance oriented Group Blocking Message (MGB)
  tin báo chặn nhóm vì mục đích bảo dưỡng
  Maintenance Oriented Group Unblocking Message (MGU)
  tin báo mở thông nhóm vì mục đích bảo dưỡng
  Maintenance Oriented group-blocking -acknowledgement (MBA)
  báo nhận chặn nhóm vì mục đích bảo dưỡng
  maintenance painting
  sơn bảo dưỡng
  maintenance period
  thời gian bảo dưỡng
  maintenance point
  trạm bảo dưỡng kĩ thuật
  maintenance policy
  chính sách bảo dưỡng
  maintenance priorities
  ưu tiên bảo dưỡng
  maintenance processor
  bộ xử lý bảo dưỡng
  maintenance program
  chương trình bảo dưỡng
  maintenance quality
  chất lượng bảo dưỡng
  maintenance schedule
  kế hoạch bảo dưỡng
  maintenance service criteria
  chỉ tiêu dịch vụ bảo dưỡng
  maintenance standards
  tiêu chuẩn bảo dưỡng
  maintenance station
  trạm bảo dưỡng kỹ thuật
  Maintenance Sub-Entities (MSE)
  các thực thể bảo dưỡng phụ
  Maintenance Terminating Unit (MTU)
  khối kết cuối bảo dưỡng
  maintenance time
  thời gian bảo dưỡng
  Maintenance voice channel (MVC)
  kênh thoại bảo dưỡng
  Maintenance, Administration and Operations (MAO)
  bảo dưỡng quản lý và khai thác
  maintenance-free
  không bảo dưỡng
  Mean Time Between Maintenance (MTBM)
  thời gian trung bình giữa các lần bảo dưỡng
  Mean Time Between Maintenance Action (MTBMA)
  thời gian trung bình giữa các hoạt động bảo dưỡng
  monitoring and maintenance
  sự kiểm tra và bảo dưỡng
  Multiunit Network Management and Maintenance Message (MMM)
  tin báo quản lý và bảo dưỡng mạng nhiều khối
  Network-Management and Maintenance Signal (NMM)
  tín hiệu bảo dưỡng và quản lý mạng
  OMC (operationsand maintenance center)
  trung tâm thao tác và bảo dưỡng
  OMC (operationsand maintenance center)
  trung tâm vận hành và bảo dưỡng
  on-line maintenance
  bảo dưỡng khi có điện
  on-line maintenance
  bảo dưỡng trong vận hành
  operating maintenance
  bảo dưỡng vận hành
  operation and maintenance
  khai thác và bảo dưỡng
  operation and maintenance system
  hệ thống khai thác và bảo dưỡng
  operational maintenance
  bảo dưỡng vận hành
  Operations and Maintenance Application Part (OMAP)
  phần ứng dụng khai thác và bảo dưỡng
  operations and maintenance center
  trung tâm thao tác và bảo dưỡng
  operations and maintenance center
  trung tâm vận hành và bảo dưỡng
  operations and maintenance center (OMC)
  trung tâm thao tác và bảo dưỡng
  operations and maintenance center (OMC)
  trung tâm vận hành và bảo dưỡng
  Operations and Maintenance Centre (OMC)
  trung tâm khai thác và bảo dưỡng
  Operations and Maintenance for Telecommunications Networks (OMTN)
  hoạt động khai thác và bảo dưỡng cho các mạng viễn thông
  Operations, Administration and Maintenance (OA&M)
  khai thác, quản lý và bảo dưỡng
  Operations, Administration and Maintenance (OAM)
  khai thác, quản lý và bảo dưỡng
  Operations, Administration and Maintenance Centre (OAMC)
  trung tâm khai thác, quản lý và bảo dưỡng
  Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning (OAM&P)
  khai thác, quản lý, bảo dưỡng và cung ứng
  periodic maintenance
  bảo dưỡng định kỳ
  Physical Layer Operation and Maintenance (PLOAM)
  Khai thác và Bảo dưỡng lớp vật lý
  planned maintenance
  bảo dưỡng theo kế hoạch
  poor stare of maintenance
  tình trạng bảo dưỡng duy tu kém
  predetermined preventive maintenance
  bảo dưỡng dự phòng định trước
  Preventative Maintenance (PM)
  bảo dưỡng phòng ngừa
  preventive maintenance
  bảo dưỡng dự phòng
  preventive maintenance
  bảo dưỡng thường xuyên
  preventive maintenance
  sự bảo dưỡng phòng ngừa
  program maintenance manual
  cẩm nang bảo dưỡng chương trình
  programmed maintenance
  bảo dưỡng theo chương trình
  programmed maintenance
  bảo dưỡng theo kế hoạch
  Prompt Maintenance Alarm (PMA)
  cảnh báo bảo dưỡng tức thời
  railway car maintenance and repair shop
  đoạn sửa chữa và bảo dưỡng toa xe
  railway car maintenance and repair station
  trạm sửa chữa và bảo dưỡng toa xe
  refrigeration maintenance
  bảo dưỡng (duy tu) máy lạnh
  regime maintenance
  chế độ bảo dưỡng
  Remote Installation and Maintenance [Microsoft] (RIM)
  Thiết lập và bảo dưỡng từ xa [Microsoft]
  remote maintenance
  bảo dưỡng từ xa
  Remote Maintenance and Testing System (RMATS)
  hệ thống đo thử và bảo dưỡng từ xa
  Remote Maintenance Processor [IBM] (RMP)
  Bộ xử lý bảo dưỡng đầu xa [IBM]
  road maintenance
  công trình bảo dưỡng đường
  road maintenance master
  đội trưởng bảo dưỡng đường
  road maintenance team building
  nhà (của đội) bảo dưỡng đường
  routine corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh định kỳ
  routine corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh thường xuyên
  routine corrective maintenance
  bảo dưỡng thường kỳ
  routine maintenance
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  running maintenance
  bảo dưỡng thường xuyên
  running maintenance
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  self-regulating maintenance system
  hệ bảo dưỡng tự điều chỉnh
  shutdown maintenance
  bảo dưỡng khi đóng cửa
  software maintenance
  sự bảo dưỡng phần mềm
  statutory maintenance
  bảo dưỡng theo luật định
  Subscriber Access Maintenance Entity (SAME)
  thực thể bảo dưỡng truy nhập thuê bao
  Switched maintenance access system (SMAS)
  hệ thống truy nhập bảo dưỡng chuyển mạch
  time (maintenancemanagement)
  thời gian (quản lý bảo dưỡng)
  time-dependent maintenance of permanent way
  bảo dưỡng đường sắt theo thời gian
  track maintenance
  bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance class
  cấp bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance group
  nhóm bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance machine
  thiết bị bảo dưỡng đường sắt
  track maintenance plan
  kế hoạch bảo dưỡng
  track maintenance section
  trạm bảo dưỡng đường
  track maintenance work
  công việc bảo dưỡng đường sắt
  Transmission Maintenance Point (InternationalLine) (TMR-IL)
  điểm bảo dưỡng truyền dẫn (đường dây quốc tế)
  unscheduled maintenance
  bảo dưỡng đột xuất
  bảo quản
  backlog maintenance
  bảo quản dự trữ
  backlog maintenance
  bảo quản phần dự trữ
  building maintenance
  sự bảo quản công trình
  cost of maintenance
  chi phí bảo quản
  highway maintenance
  sự bảo quản đường bộ
  instrument maintenance code
  mã số bảo quản khí cụ
  line of maintenance
  đường dây bảo quản
  maintenance building
  công trình bảo quản đường
  maintenance costs
  phí tổn bảo quản
  maintenance expenditures
  phí tổn bảo quản
  maintenance expenses
  phí tổn bảo quản
  maintenance gang
  đội bảo quản
  maintenance grader
  máy san bảo quản
  maintenance hangar
  nhà bảo quản
  maintenance notices
  bản chỉ dẫn bảo quản
  maintenance of roads
  sự bảo quản đường
  maintenance painting
  sơn bảo quản
  maintenance team
  đội bảo quản
  maintenance time
  thời gian bảo quản
  Multiunit Network Management and Maintenance Message (MMM)
  tin báo quản lý và bảo dưỡng mạng nhiều khối
  periodic maintenance
  sự bảo quản định kỳ
  road construction and maintenance equipment
  thiết bị xây dựng và bảo quản đường
  road maintenance
  sự bảo quản đường
  routine maintenance
  sự bảo quản thường xuyên
  shutdown maintenance
  bảo quản khi đóng cửa
  surface maintenance
  sự bảo quản mặt đường
  yearly maintenance
  sự bảo quản hàng năm
  bảo trì
  người thao tác
  duy tu
  sự bảo dưỡng

  Giải thích EN: The routine process of keeping a machine or facility in proper operating condition; this can be preventive or correctional.

  Giải thích VN: Một quy trình duy trì một máy hay cơ sở trong điều kiện làm việc tốt nhất; việc này có thể là phòng ngừa hoạc sửa chữa.

  constant maintenance
  sự bảo dưỡng định kỳ
  corrective maintenance
  sự bảo dưỡng hiệu chỉnh
  current maintenance repair
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  equipment maintenance
  sự bảo dưỡng thiết bị
  general maintenance
  sự bảo dưỡng tổng thể
  housekeeping maintenance
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  local maintenance
  sự bảo dưỡng cục bộ
  maintenance of equipment
  sự bảo dưỡng phương tiện
  maintenance of railway
  sự bảo dưỡng đường sắt
  maintenance of way
  sự bảo dưỡng đường
  preventive maintenance
  sự bảo dưỡng phòng ngừa
  routine maintenance
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  running maintenance
  sự bảo dưỡng thường xuyên
  software maintenance
  sự bảo dưỡng phần mềm
  sự bảo quản
  building maintenance
  sự bảo quản công trình
  highway maintenance
  sự bảo quản đường bộ
  maintenance of roads
  sự bảo quản đường
  periodic maintenance
  sự bảo quản định kỳ
  road maintenance
  sự bảo quản đường
  routine maintenance
  sự bảo quản thường xuyên
  surface maintenance
  sự bảo quản mặt đường
  yearly maintenance
  sự bảo quản hàng năm
  sự bảo trì
  sự bảo vệ
  sự duy tu
  sự khai thác
  maintenance of equipment
  sự khai thác phương tiện
  maintenance of equipment
  sự khai thác thiết bị
  right-of-way maintenance
  sự khai thác đường sắt
  sự phục vụ
  sự sửa chữa
  planed maintenance
  sự sửa chữa theo kế hoạch (dự phòng)
  preventative maintenance
  sự sửa chữa dự phòng
  routine maintenance
  sự sửa chữa thường xuyên
  running maintenance
  sự sửa chữa thường xuyên
  scheduled maintenance
  sự sửa chữa theo lịch

  Kinh tế

  bảo trì
  cấp dưỡng (quần áo, thức ăn...)
  cung cấp
  maintenance of capital
  sự cung cấp vốn
  duy tu bảo dưỡng
  maintenance agreement
  hợp đồng duy tu bảo dưỡng
  maintenance department
  phòng duy tu bảo dưỡng
  maintenance staff
  độ duy tư bảo dưỡng
  maintenance staff
  đội duy tu bảo dưỡng
  planned maintenance
  duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, có kế hoạch
  sự bảo quản
  sự cấp dưỡng
  sự cất giữ
  sự cung cấp
  maintenance of capital
  sự cung cấp vốn
  sự duy trì
  sự nuôi
  tiền bảo chứng
  tiền bảo chứng (chứng khoán)
  tiền cấp dưỡng
  tiền chu cấp
  tiền chu cấp sinh sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X