• /prə´dʌkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đưa ra, sự trình bày
  Sự sản xuất, sự chế tạo
  mass production
  sản xuất hàng loạt
  oil production
  sự sản xuất dầu lửa
  production cost
  (thuộc ngữ) chi phí sản xuất
  production processing
  (thuộc ngữ) quy trình sản xuất
  Sản lượng (số lượng sản xuất ra)
  a fall/increase in production
  sản lượng giảm/tăng
  Tác phẩm (một bộ phim. vở kịch.. đã sản xuất)
  Sự sinh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bỏ vốn và phương tiện để dựng (phim, kịch...)

  Cấu trúc từ

  go into/out of production
  bắt đầu/ngừng chế tạo
  in production
  đang chế tạo (với số lượng lớn)
  on production of something
  bằng cách/khi trình bày cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sản xuất [sự sản xuất]

  Cơ - Điện tử

  Sự chế tạo, sản phẩm, sản lượng

  Toán & tin

  production

  Giải thích VN: The property of an origin which produces a trip for a particular activity. This is usually a function of the population at the origin. For example, a household production for two adults and one child might be one trip per week for groceries, two trips per day for work, three trips per six months to see a dentist, and so on. Interactions between an origin and a center are estimated bases on how much of an origin's production will be attracted to a particular center.

  Kỹ thuật chung

  năng suất
  production capacity
  năng suất sản xuất
  production lathe
  máy tiện năng suất
  rapid production (engine) lathe
  máy tiện năng suất cao
  quy tắc suy diễn
  sự chế tạo
  sự sản xuất
  aggregate production
  sự sản xuất cốt liệu
  batch production
  sự sản xuất theo mẻ
  batch production
  sự sản xuất từng mẻ
  cold production
  sự sản xuất lạnh
  commercial production
  sự sản xuất thương mại
  continuous production
  sự sản xuất liên tục
  critical production
  sự sản xuất tới hạn
  current production
  sự sản xuất hiện hành
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất bằng điện tử
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất trong trường điện tử
  electricity production
  sự sản xuất điện năng
  excessive production
  sự sản xuất dư thừa
  excessive production
  sự sản xuất quá mức
  forced production
  sự sản xuất cưỡng bức
  handicraft production
  sự sản xuất thủ công
  heat production
  sự sản xuất nhiệt năng
  ice production
  sự sản xuất đá
  intermittent production
  sự sản xuất gián đoạn
  mass production
  sự sản xuất hàng loạt
  natural gas production
  sự sản xuất khí thiên nhiên
  paying production
  sự sản xuất sinh lợi
  permitted production
  sự sản xuất cho phép
  petroleum production
  sự sản xuất dầu mỏ
  power production
  sự sản xuất điện năng
  power production
  sự sản xuất năng lượng
  production manufacturing
  sự sản xuất hàng loạt
  production of concrete
  sự sản xuất bê tông
  salt production
  sự sản xuất muối
  secondary production
  sự sản xuất bậc hai
  series production
  sự sản xuất từng mẻ
  settled production
  sự sản xuất ổn định
  steam production
  sự sản xuất hơi nước
  streamlined production
  sự sản xuất dây chuyền
  sulfur production
  sự sản xuất lưu huỳnh
  thermoelectrical cold production
  sự sản xuất lạnh (nhờ hiệu ứng) nhiệt điện
  sản lượng
  allocation of oil production
  phân bố sản lượng dầu
  allowable production
  sản lượng cho phép
  daily production
  sản lượng hàng ngày
  electricity production
  sản lượng điện
  heat production
  sản lượng nhiệt
  initial daily production
  sản lượng mỗi ngày ban đầu
  power production
  sản lượng điện
  production curve
  đường sản lượng
  production decline curve
  đường giảm sản lượng
  production per unit area
  sản lượng trên diện tích đơn vị
  steam production
  sản lượng hơi
  stripper production
  sản lượng biên (của một giếng dầu)
  total production
  tổng sản lượng
  ultimate production
  tổng sản lượng
  ultimate production
  tổng sản lượng (khai thác)
  sản phẩm
  Computer Aided Production Planning (CAPP)
  lập kế hoạch sản phẩm bằng máy tính
  degree of production quality
  mức chất lượng sản phẩm
  production counter
  máy đếm sản phẩm
  production horizon
  tầng sâu sản phẩm
  production lot
  lô sản phẩm
  production lot
  loạt sản phẩm
  production model
  mẫu sản phẩm
  production sand
  cát chứa sản phẩm
  sản xuất

  Giải thích EN: The total output resulting from a manufacturing process..

  Giải thích VN: Là toàn