• /prə´dʌkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đưa ra, sự trình bày
  Sự sản xuất, sự chế tạo
  mass production
  sản xuất hàng loạt
  oil production
  sự sản xuất dầu lửa
  production cost
  (thuộc ngữ) chi phí sản xuất
  production processing
  (thuộc ngữ) quy trình sản xuất
  Sản lượng (số lượng sản xuất ra)
  a fall/increase in production
  sản lượng giảm/tăng
  Tác phẩm (một bộ phim. vở kịch.. đã sản xuất)
  Sự sinh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bỏ vốn và phương tiện để dựng (phim, kịch...)

  Cấu trúc từ

  go into/out of production
  bắt đầu/ngừng chế tạo
  in production
  đang chế tạo (với số lượng lớn)
  on production of something
  bằng cách/khi trình bày cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sản xuất [sự sản xuất]

  Cơ - Điện tử

  Sự chế tạo, sản phẩm, sản lượng

  Toán & tin

  production

  Giải thích VN: The property of an origin which produces a trip for a particular activity. This is usually a function of the population at the origin. For example, a household production for two adults and one child might be one trip per week for groceries, two trips per day for work, three trips per six months to see a dentist, and so on. Interactions between an origin and a center are estimated bases on how much of an origin's production will be attracted to a particular center.

  Kỹ thuật chung

  năng suất
  production capacity
  năng suất sản xuất
  production lathe
  máy tiện năng suất
  rapid production (engine) lathe
  máy tiện năng suất cao
  quy tắc suy diễn
  sự chế tạo
  sự sản xuất
  aggregate production
  sự sản xuất cốt liệu
  batch production
  sự sản xuất theo mẻ
  batch production
  sự sản xuất từng mẻ
  cold production
  sự sản xuất lạnh
  commercial production
  sự sản xuất thương mại
  continuous production
  sự sản xuất liên tục
  critical production
  sự sản xuất tới hạn
  current production
  sự sản xuất hiện hành
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất bằng điện tử
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất trong trường điện tử
  electricity production
  sự sản xuất điện năng
  excessive production
  sự sản xuất dư thừa
  excessive production
  sự sản xuất quá mức
  forced production
  sự sản xuất cưỡng bức
  handicraft production
  sự sản xuất thủ công
  heat production
  sự sản xuất nhiệt năng
  ice production
  sự sản xuất đá
  intermittent production
  sự sản xuất gián đoạn
  mass production
  sự sản xuất hàng loạt
  natural gas production
  sự sản xuất khí thiên nhiên
  paying production
  sự sản xuất sinh lợi
  permitted production
  sự sản xuất cho phép
  petroleum production
  sự sản xuất dầu mỏ
  power production
  sự sản xuất điện năng
  power production
  sự sản xuất năng lượng
  production manufacturing
  sự sản xuất hàng loạt
  production of concrete
  sự sản xuất bê tông
  salt production
  sự sản xuất muối
  secondary production
  sự sản xuất bậc hai
  series production
  sự sản xuất từng mẻ
  settled production
  sự sản xuất ổn định
  steam production
  sự sản xuất hơi nước
  streamlined production
  sự sản xuất dây chuyền
  sulfur production
  sự sản xuất lưu huỳnh
  thermoelectrical cold production
  sự sản xuất lạnh (nhờ hiệu ứng) nhiệt điện
  sản lượng
  allocation of oil production
  phân bố sản lượng dầu
  allowable production
  sản lượng cho phép
  daily production
  sản lượng hàng ngày
  electricity production
  sản lượng điện
  heat production
  sản lượng nhiệt
  initial daily production
  sản lượng mỗi ngày ban đầu
  power production
  sản lượng điện
  production curve
  đường sản lượng
  production decline curve
  đường giảm sản lượng
  production per unit area
  sản lượng trên diện tích đơn vị
  steam production
  sản lượng hơi
  stripper production
  sản lượng biên (của một giếng dầu)
  total production
  tổng sản lượng
  ultimate production
  tổng sản lượng
  ultimate production
  tổng sản lượng (khai thác)
  sản phẩm
  Computer Aided Production Planning (CAPP)
  lập kế hoạch sản phẩm bằng máy tính
  degree of production quality
  mức chất lượng sản phẩm
  production counter
  máy đếm sản phẩm
  production horizon
  tầng sâu sản phẩm
  production lot
  lô sản phẩm
  production lot
  loạt sản phẩm
  production model
  mẫu sản phẩm
  production sand
  cát chứa sản phẩm
  sản xuất

  Giải thích EN: The total output resulting from a manufacturing process..

  Giải thích VN: Là toàn bộ sản lượng đạt được sau quá trình sản xuất.

  aggregate production
  sự sản xuất cốt liệu
  aggregate production plant
  trạm sản xuất cốt liệu
  agricultural production
  sản xuất nông nghiệp
  allowable production
  mức sản xuất cho phép
  auxiliary production
  sản xuất phụ
  basic production
  ngành sản xuất chủ yếu
  batch production
  sự sản xuất theo mẻ
  batch production
  sự sản xuất từng mẻ
  building production
  sản xuất xây dựng
  closure production line
  dây chuyền sản xuất tấm ngăn
  cold production
  sự sản xuất lạnh
  cold production
  sản xuất lạnh
  commencement of production
  bắt đầu sản xuất
  commercial production
  sự sản xuất thương mại
  Computer Aided Production Scheduling (CAPSC)
  lập chương trình sản xuất nhờ máy tính
  computer-aided production planning
  lập kế hoạch sản xuất có máy tính trợ giúp
  concrete production plant
  nhà máy sản xuất bê tông
  continuous production
  sự sản xuất liên tục
  continuous production
  sản xuất liên tục
  cost of production
  giá thành sản xuất
  costs of production
  chi phí sản xuất
  critical production
  sự sản xuất tới hạn
  curb the production
  kìm hãm sản xuất
  current production
  sự sản xuất hiện hành
  dry process of cement production
  sản xuất khô ximăng
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất bằng điện tử
  EFP (electronicfield production)
  sự sản xuất trong trường điện tử
  electricity production
  sự sản xuất điện năng
  excessive production
  sự sản xuất dư thừa
  excessive production
  sự sản xuất quá mức
  forced production
  sự sản xuất cưỡng bức
  handicraft production
  sự sản xuất thủ công
  heat production
  sự sản xuất nhiệt năng
  ice production
  sự sản xuất đá
  ice production
  sản xuất (nước) đá
  index of physical volume of production
  chỉ số khối lượng sản xuất vật chất
  industrial production
  sản xuất công nghiệp
  intermittent production
  sự sản xuất gián đoạn
  large-batch production
  sản xuất lượng lớn
  large-batch production
  sản xuất theo lô lớn
  main production worker
  công nhân sản xuất chính
  mass production
  sự sản xuất hàng loạt
  mass production
  sản xuất hàng loạt
  mass production
  sản xuất quảng đại
  mass production
  sản xuất quy mô lớn
  master production schedule
  kế hoạch sản xuất tổng thể
  means of production
  các phương tiện sản xuất
  method of asbestos cement production with gasket
  phương pháp sản xuất fibrô ximăng có lớp đệm
  method of asbestos cement production without gasket
  phương pháp sản xuất fibrô ximăng không có lớp đệm
  natural gas production
  sự sản xuất khí thiên nhiên
  off production
  ngừng sản xuất
  over production
  sản xuất quá đà
  parquet block production plant
  nhà máy (sản xuất) ván lát
  parquet block production plant
  nhà máy (sản xuất) ván ốp
  paying production
  sự sản xuất sinh lợi
  permitted production
  sự sản xuất cho phép
  petroleum production
  sự sản xuất dầu mỏ
  power production
  sự sản xuất điện năng
  power production
  sự sản xuất năng lượng
  production and acquisition base
  cơ sở sản xuất đồng bộ
  production and acquisition base
  cơ sở sản xuất và phân phối
  production and acquisition base
  trạm sản xuất đồng bộ
  production and acquisition base
  trạm sản xuất và phân phối
  production area
  diện tích sản xuất
  production assets
  vốn sản xuất
  production assets effectiveness ratio
  hệ số hiệu quả vốn sản xuất
  production base
  cơ sở sản xuất
  production base
  trạm sản xuất
  production building
  nhà sản xuất
  production capacity
  công suất sản xuất
  production capacity
  khả năng sản xuất
  production capacity
  năng suất sản xuất
  production capacity unit
  đơn vị công suất sản xuất
  production casing
  ống sản xuất
  production cold store
  kho lạnh sản xuất
  production cold store
  máy (làm) lạnh sản xuất
  production cold store
  thiết bị lạnh sản xuất
  production comfort
  tiện nghi sản xuất
  production console
  bàn điều khiển sản xuất
  production control
  kiểm tra sản xuất
  production control
  điều khiển sản xuất
  production control
  quản lí sản xuất
  production control room
  phòng điều khiển sản xuất
  production cost
  chi phí sản xuất
  production cost
  giá sản xuất
  production cycle
  chu trình sản xuất
  production department
  gian sản xuất
  production development fund
  quỹ phát triển sản xuất
  production development fund
  vốn phát triển sản xuất
  production drawing
  bản vẽ sản xuất
  production drilled shaft
  cọc khoan sản xuất
  production drilling
  sự khoan sản xuất (kỹ thuật khai thác dầu)
  production engineering
  kỹ thuật sản xuất
  production environment
  môi trường sản xuất
  production expenditures
  chi phí sản xuất
  production facilities
  phương tiện sản xuất
  production facility drawing
  bản vẽ phương tiện sản xuất
  production function
  hàm sản xuất
  production horizon
  tầng sản xuất (kỹ thuật chuyển tải)
  Production Level Video (PLV)
  video mức sản xuất hàng loạt
  production library
  thư viện sản xuất
  production licence
  giấy phép sản xuất
  production license
  giấy phép sản xuất
  production line
  dây chuyền sản xuất
  production machine
  máy sản xuất
  production management
  sự điều khiển sản xuất
  production management
  sự quản lý sản xuất
  production manufacturing
  sự sản xuất hàng loạt
  production milling machine
  máy phay sản xuất
  production model
  mô hình sản xuất
  production norms
  định mức sản xuất
  production of concrete
  sự sản xuất bê tông
  production period
  giai đoạn sản xuất
  production phase
  giai đoạn sản xuất
  production phase
  pha sản xuất
  production plan
  kế hoạch sản xuất
  production planning
  kế hoạch sản xuất
  production platform
  dàn sản xuất (kỹ thuật nâng chuyển)
  production potential
  tiềm năng sản xuất
  production process
  quá trình sản xuất
  production program
  kế hoạch sản xuất
  production program
  nhiệm vụ sản xuất
  production rate
  tỷ lệ sản xuất
  production rule
  nguyên tắc sản xuất
  production rule
  quy tắc sản xuất
  production schedule
  chương trình sản xuất
  production schedule
  kế hoạch sản xuất
  production schedule
  lịch biểu sản xuất
  production schedule
  quy chế sản xuất
  production schedule
  tiến độ sản xuất
  production sector
  khu vực sản xuất
  production shaft
  cọc sản xuất
  production statement
  lệnh sản xuất
  production string
  cột sản xuất
  production surveillance
  giám sát sản xuất
  production system
  hệ thống sản xuất
  production test
  sự thử nghiệm sản xuất
  production test
  thử nghiệm sản xuất
  production time
  thời gian sản xuất
  production tubing
  ống sản xuất (kỹ thuật vận chuyển)
  production unit
  đơn vị sản xuất
  production waste
  phế liệu sản xuất
  production well
  giếng sản xuất
  production well
  giếng sản xuất (khai thác dầu mỏ)
  production well
  giếng sản xuất (kỹ thuật nâng tải)
  program production time
  thời gian sản xuất chương trình
  quantity production
  săn xuất theo lô lớn
  rate of pay for production assets
  định mức tiền lương theo quỹ sản xuất
  rationalize the production
  hợp lý hóa sản xuất
  regional production complex
  phức hệ lãnh thổ sản xuất
  research and production complex
  tổ hợp khoa học sản xuất
  salt production
  sự sản xuất muối
  secondary production
  sự sản xuất bậc hai
  serial production
  sản xuất hàng loạt
  series production
  sự sản xuất từng mẻ
  series production
  sản xuất hàng loạt
  settled production
  sự sản xuất ổn định
  small-scale production
  sản xuất quy mô nhỏ
  sphere of production
  khu vực sản xuất
  sphere of production
  phạm vi sản xuất
  standard of production
  tiêu chuẩn sản xuất
  standard production
  sản xuất theo tiêu chuẩn
  steam production
  sự sản xuất hơi nước
  stimulation of production
  sự kích thích sản xuất
  streamlined production
  sự sản xuất dây chuyền
  sulfur production
  sự sản xuất lưu huỳnh
  system production time
  thời gian sản xuất hệ thống
  thermoelectric cold production
  sản xuất lạnh (nhờ hiệu ứng) nhiệt điện
  thermoelectrical cold production
  sự sản xuất lạnh (nhờ hiệu ứng) nhiệt điện
  total production
  tổng mức sản xuất
  wet method of production
  phương pháp sản xuất ướt
  wet process of cement production
  sản xuất ximăng theo phương pháp ướt
  wheel production line
  dây chuyền sản xuất bánh xe

  Kinh tế

  năng suất
  production bonus
  tiền thưởng năng suất
  sản lượng
  aggregate production function
  hàm tổng sản lượng
  census of production
  điều tra về sản lượng (của ngành sản xuất)
  equivalent production
  sản lượng tương đương
  index of industrial production
  chỉ số sản lượng công nghiệp
  production method of revenue recognition
  phương pháp sản lượng xác nhận thu nhập
  production peak
  sản lượng cao nhất
  production per man-hour
  sản lượng giờ công
  statement of cost and production
  bản báo cáo phí tổn và sản lượng
  sự sản xuất
  continuous production
  sự sản xuất liên tục
  direct production
  sự sản xuất trực tiếp
  indirect production
  sự sản xuất gián tiếp
  jobbing production
  sự sản xuất theo lô, thành loạt nhỏ
  just-in-time production
  sự sản xuất đúng thời hạn
  line production
  sự sản xuất dây chuyền
  machine production
  sự sản xuất bằng máy
  market production
  sự sản xuất của thị trường
  non-marketable production
  sự sản xuất không buôn bán
  peak production
  sự sản xuất trong thời kỳ cao điểm
  production to order
  sự sản xuất theo đơn đặt hàng
  standard production
  sự sản xuất hàng loạt (theo tiêu chuẩn)
  sự tạo thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X