• /ə,kju:mju'lei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chất đống, sự chồng chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt
  Sự làm giàu, sự tích của
  Sự tích thêm vốn (do lãi ngày một đẻ ra)
  Đống (giấy má, sách vở...)
  Sự thi cùng một lúc nhiều bằng (ở trường đại học)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bồi tụ
  sự tích lũy
  accumulation of errors
  sự tích lũy sai số

  Toán & tin

  sự chồng chất
  sự tụ

  Kỹ thuật chung

  sự bồi đắp
  sự bồi lắng
  accumulation load
  sự bồi lắng phù sa
  accumulation of mud
  sự bồi lắng bùn cát
  sự chất đống
  sự tích đọng
  accumulation of mud
  sự tích đọng bùn
  sự tích tụ
  absolute accumulation
  sự tích tụ tuyệt đối
  accumulation load
  sự tích tụ bàn cát
  accumulation of particles
  sự tích tụ hạt
  accumulation of sediments
  sự tích tụ phù sa
  fault line accumulation
  sự tích tụ dọc đứt gãy
  fluvio glacial accumulation
  sự tích tụ băng thủy
  frost accumulation
  sự tích tụ tuyết
  heat accumulation
  sự tích tụ nhiệt
  marine accumulation
  sự tích tụ do biển
  placer accumulation
  sự tích tụ sa khoáng
  relative accumulation
  sự tích tụ tương đối
  sediment accumulation
  sự tích tụ phù sa (trong hồ chứa)
  sludge accumulation
  sự tích tụ bùn
  tích tụ
  absolute accumulation
  sự tích tụ tuyệt đối
  accumulation disease
  bệnh tích tụ
  accumulation electric-heating system
  hệ thống sưởi điện tích tụ
  accumulation load
  sự tích tụ bàn cát
  accumulation of particles
  sự tích tụ hạt
  accumulation of sediments
  sự tích tụ phù sa
  area of accumulation
  vùng tích tụ
  fault line accumulation
  sự tích tụ dọc đứt gãy
  fluvio glacial accumulation
  sự tích tụ băng thủy
  frost accumulation
  sự tích tụ tuyết
  frost accumulation
  tích tụ tuyết
  heat accumulation
  sự tích tụ nhiệt
  ice accumulation
  tích tụ tuyết
  marine accumulation
  sự tích tụ do biển
  moisture accumulation
  tích tụ ẩm
  oil accumulation
  tích tụ dầu
  placer accumulation
  sự tích tụ sa khoáng
  plain of accumulation
  đồng bằng tích tụ
  relative accumulation
  sự tích tụ tương đối
  sediment accumulation
  sự tích tụ phù sa (trong hồ chứa)
  sludge accumulation
  sự tích tụ bùn
  snow accumulation
  tích tụ tuyết
  structure for the accumulation of petroleum
  cấu trúc tích tụ dầu khí
  zone of petroleum accumulation
  vùng tích tụ dầu mỏ

  Chứng khoán

  Tích lũy
  1. Saga.vn

  Kinh tế

  sự dồn lại
  sự tích lũy
  accumulation of discount
  sự tích lũy chiết khấu
  bond discount accumulation
  sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếu
  improper accumulation
  sự tích lũy không đúng
  inventory accumulation
  sự tích lũy hàng trữ
  monetary accumulation
  sự tích lũy tiền tệ
  sinking fund accumulation
  sự tích luỹ quỹ trả nợ
  sinking fund accumulation
  sự tích lũy trả nợ
  worker's property accumulation
  sự tích lũy tài sản của công nhân
  tích lũy
  accumulation account
  tài khoản tích lũy
  accumulation factor
  công thức tích lũy
  accumulation insurance
  bảo hiểm tích lũy
  accumulation of discount
  sự tích lũy chiết khấu
  accumulation schedule
  bảng tích lũy
  bond discount accumulation
  sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếu
  capital accumulation
  tích lũy vốn
  capitalist accumulation
  tích lũy tư bản chủ nghĩa
  improper accumulation
  sự tích lũy không đúng
  inventory accumulation
  sự tích lũy hàng trữ
  monetary accumulation
  sự tích lũy tiền tệ
  primary accumulation
  tích lũy nguyên thủy
  primitive accumulation
  tích lũy ban đầu
  primitive accumulation of capital
  tích lũy tư bản nguyên thủy
  property accumulation savings contract
  hợp đồng tiết kiệm tích lũy tài sản
  public accumulation
  tích lũy công cộng
  sinking fund accumulation
  sự tích luỹ quỹ trả nợ
  sinking fund accumulation
  sự tích lũy trả nợ
  stock accumulation
  tích lũy trữ kho
  worker's property accumulation
  sự tích lũy tài sản của công nhân
  tích tụ

  Địa chất

  sự tích lũy, sự tích tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X