• Xây dựng

    khung đỡ nền

    Giải thích EN: A gantry fabricated to support a platform upon which a scaffold is built to handle materials. Giải thích VN: Một khung đỡ được chế tạo sẵn để đỡ một cấu trúc nền từ đó có thể bắc dàn giáo để chứa vật liệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X