• Cơ khí & công trình

    rung động còn lại

    Giải thích EN: Vibration levels that occur in a machine or process after all known or identifiable sources of vibration are eliminated. Giải thích VN: Mức độ rung xẩy ra trong một máy hay một quy trình sau khi các nguồn rung được xác định bị triệt tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X