• /vai'breiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều vibrations

  Sự rung động, sự chuyển động; sự làm rung động, sự làm chuyển động
  (vật lý) sự lúc lắc, sự chuyển động, dao động
  amplitude of vibration
  độ biến chấn động
  forced vibration
  chấn động cưỡng bức
  free vibration
  chấn động tự do
  ( số nhiều) (thông tục) sự rung cảm (về tinh thần) (như) vibes
  Sự chấn động
  a vibration of opinion
  sự chấn động dư luận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự dao động, sự chấn động, sự rung
  vibration of the second order
  chấn động cấp hai
  damped vibration
  dao động tắt dần
  forced vibration
  dao động cưỡng bức
  harmonic vibration
  dao động điều ho
  inaudible vibration
  dao động không nghe thấy được
  lateral vibration
  dao động ngang
  longitudinal vibration
  dao động dọc
  natural vibration
  dao động co lắc
  sinusoidal vibration
  dao động sin
  standing vibration
  dao động đứng
  sympathetic vibration
  chấn động đáp lại
  torsional vibration
  dao động xoắn


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự rung, sự rung động, sự chấn động, sự dao động

  Hóa học & vật liệu

  sự chấn dộng

  Xây dựng

  sự dầm rung

  Kỹ thuật chung

  dao động
  acoustic vibration
  dao động âm thanh
  acoustic vibration test
  thử nghiệm dao động âm
  amplitude of vibration
  biên độ dao động
  anti-vibration
  sự chống dao động
  atomic vibration
  dao động nguyên tử
  bending vibration
  dao động uốn
  building vibration
  dao động công trình
  cantilever vibration
  dao động ở đầu hẫng
  centre (ofvibration)
  tâm dao động
  characteristic vibration
  dao động riêng
  compression vibration
  dao động nén
  conductor vibration
  dao động của dây
  constrained vibration
  sự dao động cưỡng bức
  continuous vibration
  dao động liên tục
  cycle of vibration
  chu kỳ dao động
  damped period (ofvibration)
  chu kỳ dao động tắt dần
  damped vibration
  dao động tắt dần
  damping wire vibration
  dao động dây tắt dần
  decreasing vibration
  dao động tắt dần
  elastic vibration
  dao động đàn hồi
  elastic vibration
  sự dao động đàn hồi
  factory vibration
  dao động nhà máy
  flexural vibration
  dao động uốn
  flexural vibration
  sự dao động uốn
  forced harmonic vibration
  dao động điều hòa cưỡng bức
  forced vibration
  dao động cưỡng bức
  forced vibration
  sự dao động cưỡng bức
  foundation vibration
  dao động móng
  free vibration
  dao động tự do
  free vibration
  sự dao động tự do
  fundamental mode of vibration
  dạng dao động cơ bản
  fundamental vibration
  dao động cơ bản
  fundamental vibration mode
  kiểu dao động cơ bản
  gyratory vibration
  dao động xoay
  harmonic vibration
  dao động điều hòa
  harmonic vibration
  sự dao động điều hòa
  high frequency vibration
  dao động tần số cao
  in term of vibration modes
  rút ra từ dạng dao động
  lateral vibration
  dao động bên
  lateral vibration
  sự dao động ngang
  lattice vibration
  dao động mạng
  lattice vibration
  dao động mạng lưới
  local vibration
  dao động cục bộ
  local vibration
  sự dao động cục bộ
  longitudinal vibration
  dao động dọc
  longitudinal vibration
  dao động học
  longitudinal vibration
  sự dao động dọc
  low frequency vibration
  dao động có tần số thấp
  mechanical vibration
  dao động cơ học
  mechanical vibration
  sự dao động cơ
  mechanical vibration
  sự dao động cơ học
  membrane vibration
  dao động màng
  mode of free vibration
  dạng dao động tự do
  mode of vibration
  kiểu dao động
  mode of vibration
  dạng dao động
  mode of vibration
  dạng thức dao động
  natural mode of vibration
  dạng dao động riêng
  natural mode of vibration
  dạng dao động tự do
  natural vibration
  dao động riêng
  natural vibration
  dao động tự nhiên
  natural vibration
  sự dao động riêng
  natural-vibration frequency
  tần số dao động riêng
  nodal point of vibration
  điểm nút dao động
  nodal point of vibration
  nút dao động
  node of vibration
  nút dao động
  pendulous vibration
  dao động con lắc
  period of vibration
  chu kỳ dao động
  periodical vibration
  dao động theo chu kỳ
  phase of acoustical vibration
  pha của một dao động âm thanh
  pitch of vibration
  chu kỳ dao động
  plate vibration
  dao động tấm
  predominant vibration
  dao động khống chế
  resonance vibration
  dao động cộng hưởng
  resonance vibration
  sự dao động cộng hưởng
  rotation-vibration band
  đám dao động-quay
  self-excited vibration
  dao động tự kích (thích)
  self-excited vibration
  dao động tự kích thích
  self-induced vibration
  sự tự dao động
  sinusoidal vibration
  dao động hình sin
  sinusoidal vibration
  dao động sin
  sinusoidal vibration
  sự dao động sin
  sonic vibration
  dao động âm
  standing vibration
  dao động đứng
  stationary vibration
  sự dao động không đổi
  stationary vibration
  sự dao động ổn định
  sustained vibration
  dao động duy trì
  sustained vibration
  dao động không tắt
  sustained vibration
  sự dao động duy trì
  sustained vibration
  sự dao động không tắt
  sympathetic vibration
  dao động đồng cảm
  torsional vibration
  dao động xoắn
  torsional vibration
  sự dao động xoắn
  torsional vibration damper
  bộ giảm dao động xoắn
  transverse vibration
  dao động ngang
  transverse vibration
  sự dao động ngang
  ultrasonic vibration
  dao động siêu âm
  undamped vibration
  dao động không giảm chấn
  undamped vibration
  dao động không tắt dần
  undamped vibration
  sự dao động không tắt
  vehicle-induced vibration
  dao động do xe cộ
  vibration amplitude
  biên độ dao động
  vibration analysis
  sự phân tích dao động
  vibration antinode
  bụng dao động
  vibration band
  đám phổ dao động
  vibration damper
  bộ giảm dao động xoắn
  vibration damping
  làm tắt dao động
  vibration due to machine operation
  dao động do máy chuyển động
  vibration frequency
  tần số dao động
  vibration galvanometer
  dụng cụ đo điện kiểu dao động
  vibration generator
  bộ tạo dao động
  vibration intensity
  cường độ dao động
  vibration molecular heat
  nhiệt dung phân tử dao động
  vibration node
  nút dao động
  vibration of structures
  dao động kết cấu
  vibration period
  chu kỳ dao động
  vibration pickup
  bộ thụ chuyển dao động
  vibration resonance
  cộng hưởng dao động
  vibration rotation spectrum
  phổ dao động quay
  vibration-absorbing capacity
  khả năng hấp thụ (làm cắt) dao động
  whole-body vibration
  dao động toàn vật
  wind-in diced vibration
  dao động do gió tác dụng
  wind-induced vibration
  dao động do gió
  sự chấn động
  brake vibration
  sự chấn động của phanh
  sự dao động
  constrained vibration
  sự dao động cưỡng bức
  elastic vibration
  sự dao động đàn hồi
  flexural vibration
  sự dao động uốn
  forced vibration
  sự dao động cưỡng bức
  free vibration
  sự dao động tự do
  harmonic vibration
  sự dao động điều hòa
  lateral vibration
  sự dao động ngang
  local vibration
  sự dao động cục bộ
  longitudinal vibration
  sự dao động dọc
  mechanical vibration
  sự dao động cơ
  mechanical vibration
  sự dao động cơ học
  natural vibration
  sự dao động riêng
  resonance vibration
  sự dao động cộng hưởng
  sinusoidal vibration
  sự dao động sin
  stationary vibration
  sự dao động không đổi
  stationary vibration
  sự dao động ổn định
  sustained vibration
  sự dao động duy trì
  sustained vibration
  sự dao động không tắt
  torsional vibration
  sự dao động xoắn
  transverse vibration
  sự dao động ngang
  undamped vibration
  sự dao động không tắt
  rung
  anti-vibration handle
  quả đấm giảm rung
  anti-vibration handle
  tay nắm giảm rung
  anti-vibration mounting
  giá (khung) chống rung
  anti-vibration mounting
  móng không rung
  anti-vibration mountings
  khung chống rung
  anti-vibration pad
  đệm chống rung
  anti-vibration pad
  lớp đệm giảm rung
  anti-vibration pad
  tấm đệm giảm rung
  checkered vibration scheme
  sự rung theo ô vuông
  compaction by vibration
  sự đầm rung
  compaction of concrete by table vibration
  sự đầm bê tông bằng bàn rung
  concrete vibration
  sự đầm rung bê tông
  concrete-mix vibration
  sự rung hỗn hợp bêtông
  conductor vibration
  sự rung của dây dẫn
  density (obtainedby vibration)
  tỷ trọng sau khi đầm rung
  drilling (bythe vibration method)
  sự khoan bằng phương pháp rung
  external vibration
  sự đầm rung bên ngoài
  free vibration
  sự rung tự do
  ground base compacted by vibration
  nền đất làm chặt bằng đầm rung
  hand-transmitted vibration
  rung động truyền bằng tay
  idling vibration
  độ rung không tải
  insulation against sound and vibration
  sự cách ly âm thanh và rung động
  internal vibration
  sự đầm rung bên trong
  lime of vibration
  thời gian đầm rung
  low frequency vibration
  sự rung có tần số thấp
  mechanical vibration
  sự rung cơ
  membrane vibration
  rung màng
  noise vibration and harshness (nvh)
  độ ồn, rung và xóc
  pile driving by vibration
  sự đóng cọc bằng phương pháp rung
  residual vibration
  rung động còn lại
  resonance table vibration
  bàn rung kiểu cộng hưởng
  rotary-vibration drilling
  sự khoan rung xoay
  selective vibration
  sự rung có chọn lọc
  sinusoidal vibration
  sự rung động hình sin
  surface vibration
  sự rung bề mặt
  test for compactibility by vibration
  thí nghiệm nén chặt bằng phương pháp rung
  vibration absorber
  cái giảm rung
  vibration absorber
  thiết bị giảm rung
  vibration compaction
  sự đầm rung
  vibration compaction
  sự lèn rung
  vibration compactor
  đầm rung
  vibration consolidation threshold
  giới hạn đầm rung
  vibration control
  sự giảm rung
  vibration conveyor
  băng tải rung
  vibration creepage
  tính rão rung
  vibration damper
  bộ chống rung
  vibration damper
  bộ giảm rung
  vibration damper
  bộ phận giảm rung (trục khuỷu)
  vibration damper
  bộ tắt rung
  vibration damper
  bộ trống rung
  vibration damper
  thiết bị chống rung
  vibration damper
  thiết bị giảm rung
  vibration damper
  tạ chống rung
  vibration damping
  chống rung
  vibration damping
  sự chống rung
  vibration damping
  sự giảm rung
  vibration damping element
  phần tử chống rung
  vibration damping sheet steel
  thép tấm giảm rung động
  vibration density
  độ chặt đầm rung
  vibration effect
  hiệu ứng rung
  vibration eliminator
  bộ chống rung
  vibration galvanometer
  điện kế rung
  vibration grid
  lưới rung
  vibration hazard
  mối nguy hiểm do rung
  vibration hydropressing
  máy ép rung thủy lực
  vibration insulation
  sự chống rung
  vibration intensity
  cường độ rung
  vibration isolator
  bộ chống rung
  vibration isolator
  vật giảm rung
  vibration isolator mounting
  thiết bị chống rung
  vibration limit
  giới hạn dầm rung (tính bằng thời gian)
  vibration measurement
  phép đo độ rung
  vibration meter
  khí cụ đo rung
  vibration meter
  dụng cụ đo rung
  vibration meter
  máy đo độ rung
  vibration meter
  máy đo rung
  vibration mixer
  máy trộn (kiểu) rung
  vibration panel
  tấm đầm rung
  vibration pile driver
  máy đóng cọc kiểu rung
  vibration placer
  máy xây rung
  vibration pressing
  sự ép rung
  vibration pressing
  sự nén rung
  vibration proofing
  sự cách rung
  vibration proofing
  sự chống rung
  vibration resistant conductor
  dây dẫn điện loại chống rung
  vibration screen
  sàng rung
  vibration sorting
  sự chọn rung
  vibration sorting
  sự phân loại rung
  vibration strength
  khả năng chống rung
  vibration strength
  độ bền rung
  vibration strength
  độ bền rung động
  vibration table
  bàn rung
  vibration table
  giá rung
  vibration technique
  công nghệ rung
  vibration technique
  kỹ thuật rung
  vibration test
  sự thí nghiệm rung
  vibration test
  sự thử độ rung
  vibration test
  sự thử nghiệm rung động
  vibration test
  sự thử rung
  vibration test
  thử chịu rung
  vibration test
  thử độ rung
  vibration test
  thử nghiệm rung
  vibration test
  thử rung
  vibration testing
  thí nghiệm độ bền rung
  vibration triaxial apparatus
  thiết bị rung kiểu 3 trục
  vibration-absorbing
  chống rung
  vibration-measuring equipment
  thiết bị đo rung (cơ học)
  vibration-proof
  bền rung
  vibration-proof
  ổn định rung
  volume vibration
  sự rung khối
  volume vibration
  sự rung thể tích
  whole-body vibration
  rung toàn vật
  rung động
  hand-transmitted vibration
  rung động truyền bằng tay
  insulation against sound and vibration
  sự cách ly âm thanh và rung động
  residual vibration
  rung động còn lại
  sinusoidal vibration
  sự rung động hình sin
  vibration damping sheet steel
  thép tấm giảm rung động
  vibration strength
  độ bền rung động
  vibration test
  sự thử nghiệm rung động
  sự rung
  checkered vibration scheme
  sự rung theo ô vuông
  concrete-mix vibration
  sự rung hỗn hợp bêtông
  conductor vibration
  sự rung của dây dẫn
  free vibration
  sự rung tự do
  low frequency vibration
  sự rung có tần số thấp
  mechanical vibration
  sự rung cơ
  selective vibration
  sự rung có chọn lọc
  sinusoidal vibration
  sự rung động hình sin
  surface vibration
  sự rung bề mặt
  volume vibration
  sự rung khối
  volume vibration
  sự rung thể tích
  sự rung động
  sinusoidal vibration
  sự rung động hình sin

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  stillness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X