• Xây dựng

    vũng làm chậm

    Giải thích EN: A basin in the course of a stream or channel that serves to reduce the peak stream flow. Giải thích VN: Một vũng chứa trên đường đi của một dòng chảy hay một kênh giúp làm giảm lưu lượng dòng đỉnh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X