• /ri'və:səbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể đảo lộn, có thể đảo ngược, có thể lộn lại được
  Phải trả lại
  reversible possessions
  của cải phải trả giá
  Không có mặt trái, hai mặt như nhau (vải)
  reversible cloth
  vải không có mặt phải mặt trái
  (vật lý); (toán học) thuận nghịch, nghịch được
  reversible motion
  chuyển động thuận nghịch
  reversible transformation
  phép biến đổi nghịch được
  Có thể huỷ bỏ, có thể thủ tiêu được (đạo luật, bản án...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuận nghịch, đảo chiều được, có hành trình ngược, nghịch đảo

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuận nghịch, đảo chiều được, có hànhtrình ngược, nghịch đảo

  Toán & tin

  khả nghịch
  reversible function
  hàm số khả nghịch
  reversible process
  quá trình khả nghịch
  reversible relation
  quan hệ khả nghịch

  Kỹ thuật chung

  khả năng nghịch
  đảo ngược được
  reversible cycle
  chu trình đảo ngược được

  Kinh tế

  chu trình đảo
  chu trình ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X